Η σύληση του τάφου και η κλοπή του λειψάνου του Τάσσου Παπαδόπουλου έδωσε λαβή για διάφορες εικασίες. Το βέβαιο είναι ότι η ιερόσυλη πράξη τυμβωρυχίας δεν μπορεί να προέρχεται από άτομα που γαλουχήθηκαν με τις ελληνικές παραδόσεις. Δεν θέλω να προβώ σε δικές μου αυθαίρετες ερμηνείες. Απλώς θα υπενθυμίσω ότι στα νεώτερα χρόνια η μόνη αντίστοιχη πράξη ανοίγματος τάφων και προσβολής των νεκρών προήλθε από τον φανατικό τουρκικό όχλο κατά τα Σεπτεμβριανά του 1955 στην Κωνσταντινούπολη. Είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία του Πατριάρχη Αθηναγόρα που θρηνούσε μπροστά στο ελληνορθόδοξο νεκροταφείο.

Η εύρεση των ενόχων είναι ευθύνη της Κυπριακής κυβερνήσεως. Όμως δική μας ευθύνη, όλων των Ελλήνων, πολιτών και πολιτικών , είναι να
τιμήσουμε ουσιαστικά τη μνήμη του Κυπρίου ηγέτη. Ο Τάσσος Παπαδόπουλος βοήθησε τα μέγιστα τον Ελληνισμό για δύο λόγους: Πρώτον διότι υπήρξε στέλεχος του απελευθερωτικού αγώνος της ΕΟΚΑ του 1955-59. Και δεύτερον, διότι με το περίφημο διάγγελμά του της Μεγάλης Τετάρτης του 2004 επηρέασε καταλυτικά υπέρ του ΟΧΙ το δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν.

Για να τον τιμήσουμε πραγματικά οφείλουμε να τιμούμε τους αγωνιστές της Κυπριακής ελευθερίας και να προβάλλουμε στα παιδιά μας τα πρότυπα των νεαρών ηρώων όπως ο Αυξεντίου, ο Παλληκαρίδης και τόσοι άλλοι. Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό στην Κύπρο, γίνεται μία προσπάθεια να μειωθεί και να περιθωριοποιηθεί η προσφορά των αγωνιστών και να μη προβάλλεται όπως παλαιότερα στα σχολεία. Κάποιες πολιτικές δυνάμεις που δεν μετείχαν σε εκείνον τον αγώνα θέλουν τώρα να επιβάλουν μία αιρετική ερμηνεία της Ιστορίας.

Για να τιμήσουμε τον Τάσσο οφείλουμε επίσης να καταστήσουμε σαφές ως Αθήνα και ως Λευκωσία ότι δεν θα δεχθούμε νέα σχέδια τύπου Ανάν, τα οποία θα οδηγήσουν σε πλήρη τουρκοκρατία στον Βορρά και σε μερική τουρκοκρατία στο Νότο. Θα αγωνισθούμε για μία δημοκρατική, ευρωπαϊκή λύση, που δεν θα παραχωρεί υπερβολικά δικαιώματα στη μειοψηφία. Για να τιμήσουμε τον Τάσσο πρέπει να εμποδίσουμε κάθε προσπάθεια αφελληνισμού της Κυπριακής Παιδείας. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ήδη εκφράζει σχετικές ανησυχίες. Ας έχουμε τα μάτια μας ανοικτά!

Κ.Χ. 16-12-2009.

2 thoughts on “Ο Τάσσος και το χρέος μας

 1. CHRISTOS G. TZELIOS
  21-70 31 ST.
  ASTORIA, NY 11105-2602
  TELE. (718) 274-1974 – FAX (718) 274-1976

  The Editor
  The National Herald
  41-17 Crescent St.
  Long Island City, NY 11101

  Κύριε Διευθυντά,
  Ώς έλληνες όφείλομε νά έξάρωμε τήν γενναίαν στάσιν τού Προέδρου τής Κύπρου κ. Τάσσου Παπαδοπούλου, ό όποίος δέν ένέδωσεν είς τάς άφορήτους πιέσεις νά άποδεχθή τό κατάπτυστον σχέδιον, τό τού Άννάν άποκαλούμενον. Μέ τήν έλληνικοτάτην αύτήν στάσιν του, ό κ. Τάσσος Παπαδόπουλος άνεδείχθη πλέον ό νεώτερος μεγάλος τής Έλληνικής Ίστορίας.
  Όμοίως θά πρέπει νά έπαινέσωμεν τήν γενναίαν πατριωτικήν πολιτικήν τών Κώστα Καραμανλή καί Πέτρου Μολυβιάτη. Τέτοιοι Έλληνες μάς γεμίζουν ύπερηφάνειαν.
  Άν ό άρχιεπίσκοπος Μακάριος, καί οί Κωνσταντίνος Καραμανλής καί Εύαγγελος Άβέρωφ έλεγαν τότε Όχι, ή Κύπρος θά ήτο σήμερον έλευθέρα έντός τής Μητρός Έλλάδος.
  Μετά τιμής
  ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΤΖΕΛΙΟΣ
  Άστόρια, ΝΥ
  8 Μαΐου 2004
  Άντίγραφον τής άνωτέρω έπιστολής έπέδωσα προσωπικώς είς τόν Τάσσον Παπαδόπουλον όταν έπεσκέφθη τήν Άστόρια.

 2. Τόν Τάσσο Παπαδόπουλο τόν ξέρω, τόν παρακολούθησα, τόν θεωρῶ ἥρωα.
  Μήν προχωρᾶτε παρακάτω καί σέ ἄλλα ὀνόματα. Ἄς τό πῶ εὐγενικά: “Μηδένα πρό τοῦ τέλους…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *