Επιστολή του Μητροπολίτη Κονίτσης στην Ντόρα Μπακογιάννη για το Βορειοηπειρωτικό


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής&Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ


Εν Κονίτση τη 23η Ιανουαρίου 2008


Ερίτιμον Κυρίαν Ντόραν Μπακογιάννη


Υπουργόν Εξωτερικών


Εις Αθήνας


Ερίτιμος κυρία Υπουργός,Σας γράφω την παρούσαν επιστολήν πλήρης αγωνίας δια το παρόν και, προ παντός, το μέλλον της Βορείου Ηπείρου.


Θα μου αντιτάξητε, ίσως, ότι τώρα προέχει το «Μακεδονικόν» και το «Κυπριακόν». Εν τούτοις, η απάντησις είναι απλή : Το «Μακεδονικόν» αριθμεί ιστορίαν ολίγων μόλις ετών, το δε «Κυπριακόν» – αν υπολογίσωμεν και την εξέγερσιν του 1931 – εβδομήκοντα επτά ετών. Το Βορειοηπειρωτικόν, όμως, είναι πολύ παλαιότερον ζήτημα και αρχίζει από το 1913 – 1914, με την αυθαίρετον ενσωμάτωσιν της Ελληνικωτάτης Βορείου Ηπείρου εις το νεοϊδρυθέν, τότε, κρατίδιον της Αλβανίας και τον εν συνεχεία λαμπρόν «Αυτονομιακόν Αγώνα» (17 Φεβρουαρίου 1914) ο οποίος κατέληξε με την συνυπογραφήν και εκ μέρους των Αλβανών του «Πρωτοκόλλου της Κερκύρας» (17 Μαΐου1914).


· Εν πάση περιπτώσει, το Βορειοηπειρωτικόν ευρίσκεται εις δεινήν κρίσιν.


· Οι Αλβανοί – όπως πρώτος και μόνος το είχεν επισημάνει ο μεγάλος και άγιος όντως Προκάτοχός μου αοίδιμος ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ – επιδιώκουν και μεθοδεύουν το «άδειασμα» της Βορείου Ηπείρου από τους γηγενείς κατοίκους της.


· Η Αλβανία εξακολουθεί να υποστηρίζη με πείσμα, ότι μόνον τα 99 χωριά της Δροπόλεως απαρτίζουν την Βόρειον Ήπειρον.


· Απογραφήν του Ελληνικού στοιχείου δεν κάμνει.


· Τους Ελληνοβλάχους (που υπερβαίνουν τας 250.000) θεωρεί και χαρακτηρίζει Αλβανούς.


· Θέτει συχνά – πυκνά θέμα επιστροφής των «Τσάμηδων» εις την Ελλάδα και αποδόσεως των περιουσιών των, εκείνων, δηλαδή, οι οποίοι κατά τα χρόνια της Ιταλικής και εν συνεχεία της Γερμανικής κατοχής εις την Θεσπρωτίαν «έθυσαν και απώλεσαν».


· Παραχωρεί αυθαιρέτως την ακίνητον περιουσίαν (γην) των Βορειοηπειρωτών κυρίως εις Κοσσοβάρους, με προφανή σκοπόν να αλλοιώση την σύνθεσιν του πληθυσμού της Βορείου Ηπείρου.


· Πιθανώς υποκινεί, αλλά πάντως ανέχεται, την δράσιν αλβανικών συμμοριών, αι οποίαι λυμαίνονται κυρίως τον χώρον της Ελληνικής Μειονότητος.


Τι πρώτον και τι δεύτερον να αναφέρω; Επί πάσι δε τούτοις και η ηγεσία μέσα, όπως πολλοί Βορειοηπειρώται υποστηρίζουν, είναι έρμαιον των παθών και της μικροκομματικής πολιτικής που ξεκινά, ατυχώς, από την Ελλάδα.


Κυρία Υπουργός,
Οι καιροί είναι εξόχως κρίσιμοι, και μάλιστα εν όψει των εξελίξεων περί το Κόσσοβον. Το Βορειοηπειρωτικόν εκκρεμεί ενώπιον των Υπουργών Εξωτερικών των Τεσσάρων Μεγάλων Δυνάμεων (Η.Π.Α., Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας). Δεν πρέπει να τεθή ενώπιόν των ; Διατί αυτή η συνωμοσία (ας την είπω έτσι) της σιωπής ; Είσθε, σεις, διατεθειμένη να θέσετε «ταφόπετραν» εις το Εθνικόν Θέμα της Βορείου Ηπείρου ; Επιθυμείτε να προστεθή και η «γη του Πύρρου» εις τον μακρύν και μαύρον κατάλογον των «χαμένων πατρίδων»; Δεν δύναμαι και δεν θέλω να το πιστεύσω. Αν, παρά ταύτα, όμως, συνεχισθή η σημερινή, παράδοξος πράγματι, αδιαφορία, δηλώνω ότι μαζί με τον ΠΑ.ΣΥ.Β.Α, την Σ.Φ.Ε.Β.Α και όσους πονούν δια το Βορειοηπειρωτικόν, θα συνεχίσωμεν τον αγώνα, με πίστιν εις τον δίκαιον Θεόν και εις το αγωνιστικόν φρόνημα του Λαού μας. Εν αναμονή απαντήσεώς σας η κάποιας ενεργείας σας,


Διατελώ


Ευχέτης εν Χριστώ


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


Ο Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ


Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Β.Α


Πνευματικός καθοδηγητής Σ.Φ.Ε.Β.Α

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *