ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μία
ακόμη μεγάλη επιτυχία του μουσείου Καραθεοδωρή, το οποίο συνεχίζει να
εμπλουτίζεται με αυθεντικά χειρόγραφα Καραθεοδωρή.

Πήραμε
σε δημοπρασία της 21ης Ιουνίου με μεσολάβηση του επιστημονικού
συμβούλου του μουσείου κ. Ν. Λυγερού και την ευγενή χορηγία της κ. Π. Βαγιωνή
έναντι του ποσού των 3600€ την αλληλογραφία του Κ. Καραθεοδωρή με έναν άλλο
πολύ μεγάλο Έλληνα μαθηματικό τον Χ. Παπακυριακόπουλο και τον κ. Α. Κάππο.

Οι
επιστολές χρονολογούνται από το 1937 έως το 1943 και είναι οι 8 στα Ελληνικά
και μία στα Γερμανικά.

Σύντομα
θα προβούμε στην ολοκλήρωση της καταγραφή τους. Ήδη επιστημονικοί κύκλοι που
πληροφορήθηκαν το αποτέλεσμα, ζητούν ενημέρωση για τον χρόνο τοποθέτησής τους
στο μουσείο για επίσκεψη και μελέτη.

 

 

Καταγραφή της επιστολής του Κ.
Καραθεοδωρή στον Χ. Παπακυριακόπουλο (29/3/1940).
Ν. Λυγερός  http://www.lygeros.org/5880-gr.html

                                                                                                               Εκ
του μουσείου

                                                                                                                  ο
Διευθυντής

                                                                                                               Αθ.
Λιπορδέζης

 

 

Καταγραφή του Ινστιτούτου Καραθεοδωρή για το Μουσείο
Καραθεοδωρή

Ν.
Λυγερός

Α.
Λιπορδέζης

Χορηγός:
Π. Βαγιωνή

 

 

Καταγραφή της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή  στον X. Παπακυριακόπουλο (27/7/1937)

http://www.lygeros.org/5878-gr.html

 

Μόναχον, 27 Ιουλίου 1937

Φίλε
Κύριε Παπακυριακόπουλε,

Μετά μεγάλου ενδιαφέροντος ανέγνωσα

την εργασία σας η οποία είναι πάρα πολύ καλά

συντεταγμένη και βασίζεται όσον δύναμαι να

γνωρίζω από πρωτοτύπων ιδεών.  Είναι βεβαίως

αξία δημοσιεύσεως.

Ελπίζω προσεχώς να κάμω την γνωριμίαν

σας. Με πολλούς εγκαρδίους χαιρετισμούς.

Κ.
Καραθεοδωρή.

 

 

 

 

 

 

 

Καταγραφή της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή στον Χ.
Παπακυριακόπουλο (29/3/1940)

http://www.lygeros.org/5880-gr.html

 

 

29.3.40. Φίλε κ. Παπακυριακόπουλε,  Όσον

αφορά τάς ελλειπτικάς συναρτήσεις θα εύρητε

ως φαντάζομαι ότι σας χρειάζεται εις τον

HurwitzCourant. Διά τάς εφαρμογάς είναι

βεβαίως το βιβλίον του Halphen (Traité

des fonctions elliptiques) το καλλίτερον αλλείναι

πάρα πολύ
ογκώδες (3 τόμοι). Δεν πιστεύω

να υπάρχη
νέα απόδειξις διά το αναλ –

λοίωτον των
ομολογικών συμπλεγμάτων και είμαι

βέβαιος ότι
η απόδειξις σας θα είναι ενδιαφέρουσα

και
ευκατάληπτος. Σας στέλλω μίαν ωραίαν εργα –

σίαν του Erh. Schmidt την οποίαν κατά σύμπτω-

σιν έχω
διπλά  ˙ αξίζει να την μελατήσετε. Ήρ-

γησα να σας
γράψω διότι ευρισκόμην επί τινα

καιρόν είς
τάς Βρυξέλλας. ΚΚ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταγραφή της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή  στον Χ. Παπακυριακόπουλο (21/2/1942)

http://www.lygeros.org/5879-gr.html

 

Σάββατον 21.2.42. Φίλε κ. Παπακυρια –

κόπουλε. Έλαβα τα δύο γράμματά σας και

θα ευχαρισθώ πάρα πολύ να ιδώ και την

εργασίαν σας. Θα σας στείλω προσεχώς

και τάς ιδικάς μου εργασίας που μ’ εζητήσατε

ως και μερικές άλλες αίτινες ετυπώθησαν

τελευταίως. Επερίμενον να τάς λάβω και

αυτάς διά να σας τάς στείλω όλας μαζί.

Με
πολλήν φιλίαν

Κ.
Καραθεοδωρή.

Ο δεύτερος τόμος του βιβλίου μου

reelle Funktionen  όστις εμπεριέχει

την θεωρίαν των Σωμάτων τυπώνε-

ται αν και με μεγάλης αργοπορίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταγραφή του Ινστιτούτου Καραθεοδωρή για το Μουσείο
Καραθεοδωρή

Ν.
Λυγερός

Α.
Λιπορδέζης

Χορηγός:
Π. Βαγιωνή

 

 

Καταγραφή
της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή στον Χ. Παπακυριακόπουλο (30/4/1942).
http://www.lygeros.org/5881-gr.html

30 Απριλίου 1942

Φίλε κ. Παπακυριακόπουλε,
Το γράμμα σας έφθασεν
σήμερον το πρωί. Την εργα –
σίαν σας δεν την έλαβα ακόμη.

                                                  Με πολλήν φιλίαν
                                                  Κ. Καραθεοδωρή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kαταγραφή της επιστολής
του Κ. Καραθεοδωρή στον Χ. Παπακυριακόπουλο (18/8/1942).
http://www.lygeros.org/5882-gr.html

18.8.42

Φίλε κ. Παπακυριακόπουλε,
Ο Κάππος μ’ έφερεν την αληθώς
πάρα πολύ ωραίαν εργασίαν σας την
οποίαν μελετώ μετά μεγάλου ενδια –
φέροντος. Ελπίζω να ευρεθή κάποτε
τρόπος να σας την επιστρέψω.

                                                 
Με πολλήν φιλίαν
   
                                             
Κ. Καραθεοδωρή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταγραφή
της επιστολής του Κ. Καραθεοδωρή στον Χ. Παπακυριακόπουλο (7/11/1943).
http://www.lygeros.org/5883-gr.html

7.11.43. Φίλε κ. Παπακυριακόπουλε,
πολύ σας ευχαριστώ διά την ωραίαν και
σπουδαίαν υμών εργασίαν. Την  κάρταν σας
έλαβον προχθές και μόλις πληροφορηθώ
θα απαντήσω είς την ερώτησην σας.

  
                                                         
Με πολλήν φιλίαν
                                                            
Κ. Καραθεοδωρή.

 

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *