Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί τά δήθεν Προσωπικά Δεδομένα

Πολλές συζητήσεις προκάλεσε ἡ νέα σύσταση τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων γιά τόν τρόπο ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἐνῷ μέ Ὑπουργική Ἀπόφαση τοῦ 2002 ὁριζόταν ὅτι ὁ ἐνδιαφερόμενος γονεύς ἔπρεπε νά γράψει στήν σχετική δήλωση ὅτι τό παιδί του δέν εἶναι Ὀρθόδοξος Χριστιανός, τώρα δίδεται τό δικαίωμα ἀπαλλαγῆς μέ μία ἁπλῆ δήλωση χωρίς νά ἀιτιολογεῖται ἡ ἀπαλλαγή. Τό Ὑπουργεῖο δικαιολογήθηκε ὅτι τοῦτο γίνεται γιά τήν προστασία τῶν «Προσωπικῶν Δεδομένων» τῶν πολιτῶν καί ὅτι αὐτό μᾶς ἐπιβάλλει ἡ Εὐρώπη.

Γνωστές δικαιολογίες, τίς ὁποῖες ξανακούσαμε καί στήν περίπτωση τῶν ταυτοτήτων, άλλα δέν μᾶς πείθουν. Φοβοῦμαι ὅτι ὅτι ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου παγιδεύθηκε ἀπό ἐσφαλμένες εἰσηγήσεις, οἱ ὁποῖοι τείνουν νά ἀποδυναμώσουν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μετατρέποντάς το σέ προαιρετικό. Βεβαίως ἐξεδόθησαν ἄλλες δύο διευκρινιστικές καί χρήσιμες Ἐγκύκλιοι τοῦ Ὑπουργείου, μία περί ὑποχρεωτικότητος τοῦ μαθήματος γιά τούς Ὀρθοδόξους καί μία γιά τό ἐναλλακτικό μάθημα πού θά παρακολουθοῦν ὅσοι ἀπαλλάσσονται. Ὅμως ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων μένει μέ τήν πικρία ὅτι κάποιοι θέλουν νά ἀποκόψουν τή νεολαία μας ἀπό τίς ἑλληνορθόδοξες ρίζες της. Ἄλλωστε εἶναι νωπές οἱ ἀρνητικές ἐντυπώσεις γιά τούς χειρισμούς τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου στό ζήτημα τοῦ ἀναξιοπρεποῦς βιβλίου Ἱστορίας τῆς Στ΄ Δημοτικοῦ.

Ἄς δοῦμε, λοιπόν, ἄν εὐσταθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι ἡ μέχρι τώρα διαδικασία ἀπαλλαγῆς παρεβίαζε προσωπικά δεδομένα. Θυμίζω ὅτι ἡ νομοθεσία πού ἰσχύει στήν χώρα μας , δηλαδή ὁ Νόμος 2472/10-1-1997 ἔχει τίτλο «Προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπό τήν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρα». Ὁ Νόμος λοιπόν ἀπαγορεύει τήν ἐπεξεργασία. Δέν ἀπαγορεύει τήν ἁπλῆ δήλωση. Δέν εἶναι παράνομο νά γράψει κάποιος γονεύς ὅτι «τό παιδί μου δέν εἶναι Ὀρθόδοξος Χριστιανός». Παράνομο εἶναι νά πάρει αὐτά τά στοιχεῖα ὁ Διευθυντής τοῦ Σχολείου καί νά ἀνοίξει φάκελλο εἰς βάρος τοῦ παιδιοῦ μέ ἀρνητικές συνέπειες στήν βαθμολογία του και στήν ὅλη σχολική πορεία του. Ὅμως τέτοιο γεγονός δέν ὑπῆρξε, οὔτε ἔγινε ποτέ σχετική καταγγελία. Ἀπηλλάσσοντο οἱ ἑτερόδοξοι καί οἱ ἀλλόθρησκοι, ὅπως εἶναι λογικό, χωρίς προβλήματα.

Ὁ Ὑπουργός Δικαιοσύνης, ὁ ὁποῖος ἐπεξεργάσθηκε καί κατέθεσε στήν Βουλή τόν ὡς ἄνω Νόμο περί Προσωπικῶν Δεδομένων ἦταν ὁ ἀείμνηστος Εὐάγγελος Γιαννόπουλος. Ὁ ἴδιος ἔδωσε μία ἔγκυρη μαρτυρία γιά τήν οὐσία καί τόν σκοπό τοῦ Νόμου. Ἔγραψε, λοιπόν, στήν ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ τῆς 31-5-2000, μέ ἀφορμή τήν ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος στίς ταυτότητες, ὅτι τό θρήσκευμα δέν θεωρεῖται προσωπικό δεδομένο. Διότι, ὅπως χαρακτηριστικά τόνιζε: «Ἡ ἀναγραφή δέν θεωρεῖται ἀπό τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων «εὐαίσθητο προσωπικό δεδομένο», ἀλλά προσωπική δημόσια δήλωση τοῦ κάθε Ἕλληνα καί τῆς κάθε Ἑλληνίδας, καί δικαίωμα, ὅπως καί ὑπερηφάνεια πού διακηρύσσεται τό «Χριστιανός Ὀρθόδοξος»…… Πασίδηλο ὅμως τό γεγονός τό μῆ χρῆζον ἀποδείξεως-ὅτι οἱ Ἕλληνες στή συντριπτική πλειοψηφία εἴμαστε Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι. Τό δηλώνουμε, τό βροντοφωνάζουμε, τό διακηρύσσουμε». Καί κατέληγε ὁ Εὐ. Γιαννόπουλος μέ τήν πρόταση: «Γι’ αὐτό ὑποστηρίζουμε ὅτι ἡ ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος εἶναι πραιρετική». Ὁ πονευματικός, λοιπόν, πατέρας τῆς σχετικῆς νομοθεσίας ΔΕΝ θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος σέ δημόσια ἔγγραφα παραβιάζει τά Προσωπικά Δεδομένα.

Ἡ ἑλληνική ἔννομη τάξη σέ ἄλλες περιπτώσεις ἔχει ἀποδεχθεῖ τήν δημόσια δήλωση τοῦ θρησκεύματος ἀπό Ἕλληνες πολίτες. Γιά παράδειγμα οἱ Μουσουλμάνοι τῆς Θράκης, ἄν δηλώσουν τήν θρησκευτική κοινότητα στήν ὁποία ἀνήκουν, δικαοῦνται νά εἰσαχθοῦν στά ΑΕΙ καί ΤΕΙ ἄνευ Πανελληνίων ἐξετάσεων καί μέ ποσοστό μέχρι 0,5% σέ κάθε Σχολή. Ὀρθῶς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιος παρετήρησε σέ πρόσφατο ἄρθρο του στό ΠΑΡΟΝ τῆς Κυριακῆς 17-8-2008: «Τελικά στήν Ἑλλάδα θά ἰσχύει ἡ ἑξῆς ἀντίφαση: Ὅταν ἕνας Μουσουλμάνος ζητεῖ νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τό μάθημα τῶν Ὀρθοδόξων Θρησκευτικῶν, τότε θά τοῦ ἀπαγορεύεται νά ἀποκαλύπτει τό θρήσκευμά του. Ὅταν ὅμως ἕνας Μουσουλμάνος θά ζητεῖ νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῶν ΑΕΙ-ΤΕΙ , τότε θά τοῦ ἐπιβάλλεται νά ἀποκαλύπτει τό θρήσκευμά του»!

Οὔτε ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἀπαγορεύει τήν ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος ἐπί δημοσίων ἐγγράφων. Θυμίζουμε ὅτι στήν Γερμανία καλοῦνται οἰ πολίτες νά ἀναγράφουν τό θρήσκευμά τους στήν φορολογική τους δήλωση γιά νά παίρνει τό Κράτος τόν σχετικό φόρο καί νά τόν ἀποδίδει στήν θρησκευτική Ὁμολογία ἤ Κοινότητα, στήν ὁποία ἀνήκει ὁ φορολογούμενος. Οὐδείς Γερμανός ἔχει διαμαρτυρηθεῖ καί οὐδέν Γερμανικό ἤ Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο ἔχει διαπιστώσει παρανομία.

Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι πίσω ἀπό τον βαρύγδουπο τίτλο «Προστασία Προσωπικῶν Δεδομένων» ἔχει ἐξυφανθεῖ ἕνας ἀμφιβόλου δημοκρατικότητος μηχανισμός, ὁ ὁποῖος βραχυκυκλώνει Ὑπουργούς καί ἁρμοδίους καί τούς ἀναγκάζει νά λαμβάνουν μέτρα ἀνούσια, προκλητικά καί ἀντίθετα μέ τό περί δικαίου αἴσθημα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Πέραν, ὅμως, τῆς νομικῆς –δημοκρατικῆς πτυχῆς, ὑπάρχει καί ἡ παιδευτική καί πολιτιστική πτυχή. Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ἀπαραίτητο γιά τήν ἀγωγή τῶν νέων μας σέ μία ἐποχή, κατά τήν ὁποία αὐξάνονται τά κρούσματα ναρκωτικών, νεανικῆς βίας, ἐγκληματικότητος καί ὅταν βλέπουμε τα ἀγόρια μας καί τά κορίτσια μας νά παραδέρνουν χωρίς ἀξίες καί ἰδανικά. Ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία, ἔστω καί ἀποσπασματικά δοσμένη μέσα ἀπό τά σημερινά βιβλία Θρησκευτικῶν, εἶναι ἡ καλύτερη παιδαγωγική μέθοδος γιά νά βοηθήσουμε τά παιδιά μας. Ἄν τό Σχολεῖο δέν ἀκολουθήσει μία ἀγωγή «ἐν Παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» τότε ποιά πρότυπα θά διδάξει; Τοῦ ἀτομοκεντρισμοῦ καί τοῦ εὐδαιμονισμοῦ;

Χαρακτηριστική εἶναι ἡ ἐπισήμανση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, ὁ ὁποῖος μιλῶντας στήν Κόνιτσα στίς 24-8-2008 -ἑορτή τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ- εἶπε: «Ἡ ἐπιλεκτική παρακολούθηση τῶν Θρησκευτικῶν δέν εἶναι πρόοδος, ἀλλά ὀπισθοχώρηση. Σέ ἕνα πρόσφατο ταξίδι μου στήν Ρωσία, μοῦ λέει ἕνας Ρῶσος ὑπουργός:Τί μαθαίνουμε, βγάζετε τά Θρησκευτικά ἀπό τά σχολεῖα;Ἐμεῖς τά βάζουμε τά Θρησκευτικά στά σχολεῖα μετά ἀπό δεκαετίες θρησκευτικοῦ διωγμοῦ».

Ὁ δέ Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Ἰωάννης Κογκούλης μέ ἀνοικτή ἐπιστολή του στίς 26-8-2008 λέγει: «Εἶναι ἄχρηστο τό σχολεῖο, κύριε Ὑπουργέ, πού ἁπλᾶ καθιστᾶ τούς μαθητές ρεζερβουάρ πληροφοριῶν καί δέν προσφέρει σ’ αὐτούς Παιδεία μέ τήν τρισυπόστατη διάστασή της ὡς ἐκπαίδευσης, μόρφωσης καί ἠθικῆς καλλιέργειας. Καί κάτι ἀκόμη ὡς πρός αὐτό τό σημεῖο. Δέν ὑπάρχει οὐδέτερη γνώση, ἐνῷ παράλληλα ἡ ἄχρωμη ἠθική ὁδηγεῖ τόν νέο σέ καταστάσεις ἀνασφάλειας, ἀπάθειας καί ἀπροσάρμοστης συμπεριφορᾶς» . Καί ὁ νοῶν νοείτω.

Υ.Γ. Ἐπειδή ἀκοῦμε συχνά τήν φράση «ἡ Εὐρώπη μᾶς πιέζει γιά τά Προσωπικά Δεδομένα» σᾶς δίνω μία πρόσφατη … γεύση Εὐρώπης ἀπό τόν Τύπο τῆς 10-9-2008. Ἡ κυβέρνηση τῆς Γαλλίας, κατόπιν ἐγκρίσεως τῶν ἁρμοδίων νομικῶν ὑπηρεσιῶν της, δημιούργησε τό σύστημα Ἐντβίζ, μέ τό ὁποῖο θά συγκεντρώνονται προσωπικά δεδομένα ἀτόμων πού δραστηριοποιοῦνται σέ πολιτικές, συνδικαλιστικές καί θρησκευτικές ὀργανώσεις, ἀκόμη καί παιδιῶν κάτω τῶν 13 ἐτῶν!

Κ.Χ. 10-9-2008
Κωνσταντῖνος Χολέβας
Πολιτικός Ἐπιστήμων
Πειραική Εκκλησία.

 

(506) αναγνώσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *