Βρήκαμε στο διαδίκτυο και αναδημοσιεύουμε ένα 24σέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο που εξέδωσε η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου και απαντά – μεταξύ άλλων – σε όλα τα ζητήματα της υπόθεσής της. Το αναδημοσιεύουμε επειδή παρά το πλήθος των δημόσιων κατηγόρων και το μέγεθος των κατηγοριών κατά της Μονής (ανεξάρτητα από το πολιτικό σκέλος του ζητήματος), ένας αξιοπρεπής πολίτης με αυτοσεβασμό υποχρεούται να βρίσκει και να ακούει και την άλλη άποψη, η οποία σπανίως βρίσκει διέξοδο στα μέσα ενημέρωσης, δυστυχώς.

Το φυλλάδιο, σε μορφή pdf είναι περίπου 3.2Mb, όμως αντιγράψαμε το κείμενο του φυλλαδίου στην παρούσα ανάρτηση.Φυλλάδιο: http://www.antibaro.gr/attachments/batopaidi.pdf


Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο


Ἅγιον Ὄρος 2 009


Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου


2


Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο


γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου


Τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει προκληθεῖ ἕνας πρωτοφανὴς θό-


ρυβος, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας τῆς


Μονῆς μας καὶ ἰδιαίτερα μὲ τὴν ἀνταλλαγὴ τῆς λίμνης Βιστω-


νίδας καθὼς καὶ μὲ τὴν ἐκμετάλλευση τῶν οἰκονομικῶν πόρων


ποὺ προέκυψαν ἀπὸ αὐτήν.


Ὁ Ἡγούμενος καὶ ὅλη ἡ Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατο-


παιδίου ἐκφράζουμε τὴν βαθειὰ θλίψη μας καὶ ζητοῦμε ταπεινὰ


συγγνώμη ἀπὸ τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα, διότι χωρὶς νὰ τὸ


θέλουμε καὶ ἀπρόβλεπτα γίναμε ἀφορμὴ σκανδαλισμοῦ του.


Στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ παρατίθεται μία σειρὰ στοιχείων


καὶ γεγονότων ποὺ βοηθοῦν στὴν κατανόηση τῆς ὑπόθεσης.


3


ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ.


Ἡ Μονὴ Βατοπαιδίου ἱδρύθηκε τὸν 4ο αἰ. ἀπὸ τὸν αὐτο-


κράτορα Μέγα Θεοδόσιο καὶ μετὰ τὴν καταστροφὴ καὶ ἐρή-


μωσή της στὶς ἀρχὲς τοῦ 10ου αἰ. ἀνακαινίσθηκε ἀπὸ τοὺς


τρεῖς νέους κτίτορες Νικόλαο, Ἀθανάσιο καὶ Ἀντώνιο. Στὴν


μακραίωνη πορεία της ἀναδείχθηκε ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα


κέντρα τῆς Ὀρθοδοξίας βιώνοντας τὸν ἡσυχασμό, ἀναδει-


κνύοντας πλῆθος ἁγίων καί παράλληλα ἐπιτελώντας πλού-


σιο ἱεραποστολικὸ ἔργο ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ ἑλλαδικοῦ χώ ρου.


Ἡ συμβολή τῆς Μονῆς στὸ Γένος κατὰ τὴν ὑπερχιλιετὴ


ἱστορία της ὑπῆρξε ἀνεκτίμητη. Κατὰ τὴν Τουρκοκρατία ἡ


Μονὴ ἵδρυσε τὸ 1749 τὴν Ἀθωνιάδα Ἀκαδημία, ποὺ ὡς


γνωστὸν ὑπῆρξε τὸ σημαντικότερο ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα γιὰ


τὸ ὑπόδουλο Γένος καὶ ἀπὸ τὴν ὁποία προῆλθαν μεγάλες


προσωπικότητες, ὅπως ὁ ἰσαπόστολος ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτω-


λός, ὁ Ρήγας Φερραῖος καὶ πολλοὶ διδάσκαλοι τοῦ Γένους.


Ἡ Μονὴ στήριξε μὲ μεγάλα οἰκονομικὰ ποσὰ τὴν Ἐπα-


νάσταση τοῦ 1821. Πρῶτος ὁ βατοπαιδινὸς μητροπολίτης


Εἰρηνουπόλεως καὶ Βατοπαιδίου Γρηγόριος εὐλόγησε τὴν


Προσφορὰ


στὴν


Ἐκκλησία.


Προσφορὰ


στὸ Γένος.


Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδας Ἐλευθερίου Βενιζέλου στὴν Μονὴ τὸ 1927.


4


σημαία τῆς Ἐπαναστάστεως τοῦ Ὑψηλάντη στὶς παραδου-


νάβιες ἡγεμονίες καὶ πρόσφερε μισὸ ἑκατομμύριο γρόσια.


Ἐπίσης ἡ Μονὴ συνέβαλε στὴν ἐπανίδρυση τῆς Μεγάλης


τοῦ Γένους Σχολῆς, στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, στὴν Θεο-


λογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, ἐνῶ ἀνέλαβε τὴν ἀνέγερση στὴν


Κωνσταντινούπολη τῆς Σχολῆς τῶν Γλωσσῶν καὶ ἐνίσχυσε


οἰκονομικὰ τὰ περισσότερα Ἐκπαιδευτήρια τοῦ Ἑλληνικοῦ


κράτους.


Τὸ 1912 ἔσωσε ἀπὸ τὴν σφαγὴ τοὺς κατοίκους τῶν


Βρασνῶν καὶ τοῦ Σταυροῦ Χαλκιδικῆς πληρώνοντας τὸ ὑπέ-


ρογκο ποσὸ τῶν φόρων ποὺ ἀδυνατοῦσαν νὰ καταβάλλουν


στοὺς Τούρκους. Τὸ 1917 μετὰ τὴν καταστροφικὴ πυρκαγιὰ


στὴν Θεσσαλονίκη ἐνίσχυσε οἰκονομικὰ τοὺς πυρόπληκτους


μὲ μεγάλο χρηματικὸ ποσό. Μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ κατα-


στροφὴ τὸ 1922 καὶ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν ἡ Μονὴ


παρεχώρησε ἀρχικὰ 62.000 καὶ στὴν συνέχεια ἄλλα 38.000


στρέμματα γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τῶν προσφύγων στὶς πε-


ριοχὲς τῆς Θάσου καὶ τῆς Χαλκιδικῆς (Οὐρανούπολη, Νέα


Τρίγλια, Νέα Ρόδα, ὁλόκληρο τὸ νησί τῆς Ἀμμουλιανῆς,


Μουδανιά, Βατοπέδι καὶ Ἅγιο Μάμα).


Ἡ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη (Προσύνοδος) ἐπὶ πατριαρχείας Φωτίου Β΄ στὴν Μονὴ τὸ 1930.


5


ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ.


Ἐξαιτίας τῆς μεγάλης λειψανδρίας ποὺ σημειώθηκε στὸ


Ἅγιον Ὄρος μετὰ τὴν δεκαετία τοῦ 1950 ἡ Μονὴ περιῆλθε


σὲ μεγάλη παρακμή, ὑλικὴ καὶ πνευματική. Τὸ 1990 μὲ ἀπό-


φαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Ἱερᾶς Κοινό-


τητας τοῦ Ἁγίου Ὄρους μετατρέπεται ἀπὸ ἰδιόρρυθμη σὲ κοι-


νοβιακή. Ἐγκαθίσταται ἡ συνοδία τοῦ Γέροντος Ἰωσὴφ ἀπὸ τὴν


Νέα Σκήτη μὲ 18 πατέρες καὶ ἐνθρονίζεται πρῶτος Ἡγούμε-


νος ὁ ἱερομόναχος Ἐφραίμ.


Ἡ νέα Ἀδελφότητα ἔθεσε ὡς πρώτιστο μέλημά της τὴν


πνευματικὴ ἀποκατάσταση τῆς Μονῆς, ἐνῶ ἱεράρχησε κατὰ


προτεραιτότητα τὸ ὑλικὸ ἔργο ποὺ εἶχε νὰ ἐπιτελέσει. Ἡ Μονή


σήμερα ἀριθμεῖ 110 μοναχοὺς ἀπὸ 12 χῶρες.


Ἡ Μονὴ Βατοπαιδίου εἶναι ἕνα τεράστιο κτιριακὸ συγ-


κρότημα μὲ δομημένη ἐπιφάνεια 35.000 τετραγωνικὰ μέτρα,


ἐνῶ οἱ Σκῆτες καὶ τὰ Κελλιὰ ποὺ ὑπάγονται σὲ αὐτὴν ἔχουν


δομημένη ἐπιφάνεια πέραν τῶν 50.000 τετρ. μέτρων. Ἀπὸ


τὸ 1990 ὣς σήμερα ἔχει ἀναστηλωθεῖ περίπου τὸ 1/3 τῆς Μονῆς


καὶ δαπανήθηκαν 45 ἑκατομμύρια εὐρώ. Ἐπίσης χρειάζεται


νὰ ἀναστηλωθοῦν ἡ Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα (Σεράϊ) στὶς


Τὸ βόρειο μέρος τῆς Ἀνατολικῆς Πτέρυγας πρὶν καὶ μετὰ τὴν ἀνακαίνιση.


Ἀναστήλωση


Μονῆς,


Κελλίων καὶ


Σκητῶν.


6


Καρυές, ἡ Σκήτη τοῦ


Ἁγίου Δημητρίου, ἡ


Παλαιὰ Ἀθωνιάδα


Σχολὴ καὶ πολλὰ Κελιὰ


ποὺ ἀνήκουν στὴν


Μονὴ μὲ συνολικὴ δο-


μημένη ἐπιφάνεια πέ-


ραν τῶν 50.000 τετρα-


γωνικῶν μέτρων. Ἂν


ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι οἱ ἐτήσιες ἐπιχορηγήσεις τοῦ Κράτους ἀπὸ


εὐρωπαϊκὰ κονδύλια καλύπτουν ἕνα ἐλάχιστο μέρος, δίχως τὴν


οὐσιαστικὴ οἰκονομικὴ συμβολὴ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Μονῆς, οἱ


ἀναστηλώσεις εἶναι ἀδύνατον νὰ ὁλοκληρωθοῦν.


Στὴν Μονὴ διαφυλάσσονται 3.500 εἰκόνες, 2.200 χειρό-


γραφα, 350.000 ἔγγραφα, 40.000 παλαίτυπα, πλῆθος ἔργων


τέχνης τῆς χρυσοκεντητικῆς καὶ τῆς ἀργυροχρυσοχοΐας, κει-


μήλια ἀνεκτίμητης πολιτιστικῆς καὶ ἱστορικῆς ἀξίας, τὰ


ὁποῖα γιὰ πολλὲς δεκαετίες ἦταν παραμελημένα καὶ ὑπο-


κείμενα στὴν φθορὰ καὶ τὴν καταστροφή. Ἔχουν κατα-


σκευασθεῖ δύο νέα Σκευοφυλάκεια γιὰ τὴν ἔκθεση καὶ


διαφύ λαξη τῶν κειμηλίων. Ἔχει γίνει ἤδη ἡ συντήρηση τῶν


τοι χο γραφιῶν τοῦ Μανουὴλ Πανσελήνου (1312 μ.Χ.) στὸ Κα-


Συντήρηση


κειμηλιακοῦ


πλούτου.


Ἡ Τράπεζα τῆς Μονῆς πρὶν καὶ μετὰ τὴν ἀνακαίνιση.


Οἱ μοναχοὶ οὔτε προσωπικὰ συμφέροντα ἔχουν,


οὔτε ἄλλων τὰ συμφέροντα ἐξυπηρετοῦν. Πρέ-


πει νὰ γίνει σαφὴς διαχωρισμὸς μεταξὺ τῆς ἀκτη-


μοσύνης τοῦ μοναχοῦ καὶ τῆς περιουσίας τῆς


Μονῆς του.


7


θολικό, ἑκατοντάδων φορητῶν εἰκόνων, χειρογράφων καὶ


πολλῶν λατρευτικῶν ἀντικειμένων.


ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ.


Ἡ Μονὴ ἀναγκάζεται λόγω τοῦ μεγάλου διασυρμοῦ ποὺ


ὑφίσταται νὰ κάνει γνωστὸ ἕνα ἀντιπροσωπευτικὸ μέρος


ἀπὸ τὸ φιλανθρωπικό της ἔργο.


Ἐτησίως διαθέτει τὸ 50% τῶν καθαρῶν ἐσόδων της γιά:


• ὑποτροφίες φοιτητῶν,


• βοήθεια σὲ ἄπορες οἰκογένειες,


• ἰατρικὴ περίθαλψη ἀπόρων,


• ἀποφυλάκιση ἀπόρων κρατουμένων καὶ βελτίωση τῶν


συνθηκῶν διαβίωσης σὲ σωφρονιστικὰ Ἱδρύματα,


• ἀπεξάρτηση ἀτόμων ἀπὸ ναρκωτικὰ καὶ ἄλλες ἐξαρτη-


σιογόνες οὐσίες.


• οἰκονομικὴ ἐνίσχυση μοναστηριῶν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλά-


δος,


• οἰκονομικὴ βοήθεια σὲ ἐκκλησιαστικοὺς ὀργανισμούς, κα-


τασκηνώσεις καὶ Ἱδρύματα, στὴν Ἑλλάδα, Κύπρο, Ἀμε-


ρική, Ρωσία, Ρουμανία, Σερβία, Ἀφρικὴ καὶ διάφορες


ἐπαρχίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.


Οἰκονομικὴ


στήριξη.


Ἡ κατάσταση τοῦ παλαιοῦ Σκευοφυλακείου ὅταν ἀνοίχθηκε τὸ 1989 καὶ μετὰ τὴν ἀνακαίνισή του τὸ 2005.


8


Τὴν Μονὴ ἐπισκέπτονται κάθε χρόνο περίπου 25.000


προσκυνητές. Τὰ ἔξοδα τῆς δωρεὰν φιλοξενίας καὶ σίτισης


τῶν προσκυνητῶν καὶ τῶν 150 ἐργαζομένων στὴν Μονὴ εἶναι


τεράστια. Μόνο γιὰ φαγητὸ παρατίθενται περίπου 700 με-


ρίδες καθημερινά.


Οἱ ψυχωφελεῖς, ἐπιστημονικὲς καὶ μουσικές ἐκδόσεις τῆς


Μονῆς (τιμημένες μὲ βραβεύσεις ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν


καὶ ἀπὸ διάφορους εὐρωπαϊκοὺς φορεῖς) προβάλλουν τὶς


πνευματικὲς καὶ πολιτιστικὲς ἀξίες τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῆς


Ὀρθοδοξίας στὸ παγκόσμιο κοινό.


Ἡ Μονὴ εἶχε ὡς σκοπὸ νὰ προσφέρει σὲ φιλανθρωπικὲς


δραστηριότητες μεγάλο μέρος τῶν ἐσόδων ποὺ θὰ προέκυπτε


ἀπὸ τὶς ἀνταλλαγὲς τῆς λίμνης Βιστωνίδας καὶ τὴν ἀξιοποίηση


τῆς ἐν γένει περιουσίας της. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ συνέστησε τὸ


«Γρηγόρειο Φιλανθρωπικὸ Πολιτιστικὸ Ἐρευνητικὸ Ἵδρυ –


μα» μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμ. συμβολαιογραφικὴ πράξη 11816/22-5-


2007, ποὺ στάληκε στὴν Νομοπαρασκευαστικὴ Ἐπιτροπὴ


τῆς Βουλῆς γιὰ ἐπικύρωση μὲ νόμο. Στόχος τοῦ Ἱδρύματος


ἦταν ἡ πραγματοποίηση σημαντικῶν κοινωφελῶν ἔργων. Ἡ


Μονὴ ἀρκετὰ πρὶν ξεσπάσει ὁ θόρυβος εἶχε ἐξαγγείλει τὰ


παρακάτω ἔργα:


Φιλοξενία.


Τοιχογραφίες ἀπὸ τὸ Καθολικὸ (1312) πρίν, μετὰ τὸν καθαρισμὸ καὶ μετὰ τὴν ἀφαίρεση τῶν ἐπιζωγραφίσεων.


Ἐκδοτικὸ


ἔργο.


Σχέδια καὶ


στόχοι.


9


• Κέντρο Ἀποκαταστάσεως Ἀναπήρων στὸ Γραμματικὸ


Ἀττικῆς (προϋπολογισμὸς 40.000.000 εὐρώ).


• Πρότυπο Γηροκομεῖο στὴν Λεμεσὸ Κύπρου (προϋπολο-


γισμὸς 5.000.000 εὐρώ).


• Κέντρο Ἀπεξάρτησης ἀπὸ Ναρκωτικὰ στὰ Μεσόγεια.


Η ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ.


Ἡ λίμνη Βιστωνίδα ἀποτελεῖ τὸ κυριότερο ἐναπομεῖναν


(3%) ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους περιουσιακὸ στοιχεῖο ποὺ κληρο-


νόμησε ἡ Μονὴ ἀπὸ


τοὺς κτίτορες αὐτο-


κράτορες, δωρητὲς καὶ


εὐεργέτες της, ἀφοῦ ἡ


ὑπόλοιπη ἀκίνητη πε-


ριουσία εἴτε ἔχει κατὰ


καιροὺς δωρηθεῖ στὸ


Ἑλληνικὸ Δημόσιο


Ἡ κατάσταση τοῦ Εἰκονοφυλακείου πρὶν καὶ μετὰ τὴν ἀνακαίνιση.


Ἡ Μονὴ Βατοπαιδίου μαζὶ μὲ τὶς Σκῆτες καὶ τὰ Κελ-


λιὰ ποὺ ὑπάγονται σὲ αὐτὴν ἀποτελοῦν ἕνα τερά-


στιο κτιριακὸ συγκρότημα μὲ δομημένη ἐπιφάνεια


πέραν τῶν 85.000 τετραγωνικῶν μέτρων.


10


εἴτε ἔχει καταπατηθεῖ.


Tὸ 1994 ἡ Νομαρχιακὴ Αὐτοδιοίκηση Ξάνθης ἀμφισβή-


τησε τὰ δικαιώματα τῆς Μονῆς ἐπὶ τῆς νησίδας Ἀντὰ Μπου-


ροὺ τῆς λίμνης Βιστωνίδας. Τὸ θέμα ἦλθε στὸ κατὰ νόμο


ἁρμόδιο Γνωμοδοτικὸ Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων ποὺ


μὲ ὁμόφωνη ἀπόφαση τὸ 1998 ἀναγνώρισε τὰ δικαιώματα


τῆς Μονῆς. Τοὺς τελευταίους μῆνες ἡ Μονὴ ἔχει συκοφαν-


τηθεῖ γιὰ παραπλάνηση καὶ ἐξαπάτηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Δη-


μοσίου σχετικὰ μὲ τὴν διεκδίκηση κυριότητας καὶ ἀνταλλαγὴ


τῆς λίμνης Βιστωνίδας καὶ τῶν παραλιμνίων ἐκτάσεών της.


Πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι ἡ Μονὴ δὲν ἔχει συμμετοχὴ σὲ καμμία


παράνομη συναλλαγὴ ἢ ἄλλη παράνομη πράξη. Διὰ τῶν


ἐκπροσώπων της ἐπιδίωξε καὶ ἐπιδιώκει τὴν προστασία τῶν


δικαιωμάτων της μὲ νόμιμους τρόπους καὶ διαφανεῖς διαδι-


κασίες ἐνώπιον τῶν θεσμοθετημένων ὀργάνων τοῦ Ἑλληνι-


κοῦ Δημοσίου.


Ἡ κυριότητα τῆς Μονῆς ἐπὶ τῆς λίμνης Βιστωνίδας καὶ


τῶν παραλιμνίων ἐκτάσεων καὶ νησίδων της εἶναι ἀδιαμφι-


σβήτητη καὶ νομικὰ πλήρως τεκμηριωμένη. Ὅλοι οἱ τίτλοι τῆς


Μονῆς στὴν λίμνη Βιστωνίδα ἐπικυρώνονται ἀπὸ χρυσόβουλλα


Ἡ κυριότητα


τῆς Μονῆς


ἐπὶ τῆς


λίμνης.


Τὸ μετόχιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν λίμνη Βιστωνίδα.


11


τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων, ἀπὸ φιρμάνια Σουλτάνων, συ-


νοδικὰ ἔγγραφα καὶ σιγίλλια Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπό-


λεως, τὰ ὁποῖα ἀναγνωρίζονται παγίως ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ δι-


καστήρια ὡς τίτλοι κυριότητος.


Μὲ τὴν σύσταση τοῦ ἑλληνι-


κοῦ κράτους τὰ δικαιώματα


τῆς Μονῆς ἐπαναβεβαιώνονται


ἀπὸ δύο γνωμοδοτήσεις τῶν


ἐπιφανέστερων Καθηγητῶν


τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πα-


νεπιστημίου Ἀθηνῶν τὸ 1922


καὶ τὸ 1923 (Κ. Ρακτιβάν, Γ.


Στρέϊτ, Κ. Ράλλη, Δ. Παπού-


λια, Κ. Πολυγένη, Ν. Σαρίπολου καὶ Δ. Λίγκα). Τὸ 1924 τὸ


Ἑλληνικὸ Δημόσιο μὲ Νομοθετικὸ Διάταγμα δέχθηκε νὰ τοῦ


δοθοῦν ἀπὸ τὴν Μονὴ 38.000 στρέμματα στὴν Χαλκιδικὴ γιὰ


τὴν ἐγκατάσταση τῶν προσφύγων καὶ νὰ παραμείνει ὅλη ἡ


λίμνη τῆς Βιστωνίδας στὴν Μονή. Ὅλα τὰ παραπάνω στη-


ρίζονται ἐκ νέου καὶ βεβαιώνονται μὲ τὴν ἀπὸ 28-10-2008 γνω-


Ἡ Μονὴ εἶχε ὡς σκοπὸ νὰ προσφέρει σὲ


φιλανθρωπικὲς δραστηριότητες τὸ μεγα-


λύτερο μέρος τῶν ἐσόδων ποὺ θὰ προ-


έκυπτε ἀπὸ τὶς ἀνταλλαγὲς καὶ τὴν


ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας της.


Ἔναρξη ἀναστηλωτικῶν ἐργασιῶν στὰ ἐρείπια τῆς παλαιᾶς Ἀθωνιάδας Ἀκαδημίας.


12


μοδότηση τοῦ καθηγητοῦ


Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου


τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


κ. Ἰωάννη Κονιδάρη.


Οἱ τίτλοι αὐτοὶ ἀνα-


γνωρίστηκαν ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες Κτηματικὲς Ὑπηρεσίες Ξάν-


θης καὶ Ροδόπης καὶ ὁδήγησαν τὸ Γνωμοδοτικὸ Συμβούλιο Δη-


μοσίων Κτημάτων καὶ Ἀνταλλάξιμης Περιουσίας νὰ γνωμο-


δοτήσει ὁμοφώνως, μὲ τέσσερις (4) γνωμοδοτήσεις του σὲ δια-


φορετικὰ χρονικὰ σημεῖα ἀπὸ τὸ 1998 ὣς τὸ 2004, μὲ δια-


φορετικὲς συνθέσεις καὶ ἐπὶ διαφορετικῶν Κυβερνήσεων, ὑπὲρ


τῆς κυριότητος τῆς Μονῆς.


Στὶς 5-11-2003 συζητήθηκε στὸ Πολυμελὲς Πρωτοδικεῖο


Ροδόπης ἡ ἀγωγὴ τῆς Μονῆς γιὰ τελεσίδικη διασφάλιση τῆς


κυριότητάς της ἐπὶ τῆς λίμνης. Στὶς 25-6-2004 οἱ διάδικοι ὑπέ-


βαλαν στὸ Δικαστήριο κοινὴ δήλωσή τους γιὰ τὴν μὴ ἔκδοση


ἀποφάσεως, γιατὶ ἐν τῷ μεταξὺ στὶς 20-5-2004 τὸ Γνωμοδο-


τικὸ Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων γνωμοδότησε ὁμόφωνα


ἐκ νέου ὑπὲρ τῆς Μονῆς. Ἀκολουθώντας τὴν πάγια πρακτικὴ


Ἡ Μονὴ δὲν ἔχει συμμετοχὴ σὲ καμμία πα-


ράνομη συναλλαγὴ ἢ ἄλλη παράνομη πράξη.


Τὸ


Δικαστήριο


τῆς Ροδόπης.


Τμῆμα τῆς Νοτιοδυτικῆς Πτέρυγας ποὺ δὲν ἔχει ἀνακαινιστεῖ.


13


νομολογία, ὅταν οἱ διάδικοι ἀπὸ κοινοῦ δήλωσαν ὅτι δὲν ἐπι-


θυμοῦν τὴν ἔκδοση ἀποφάσεως, ἡ Πρόεδρος δὲν προέβη στὴν


ἔκδοση ἀποφάσεως. Ἡ πρόσφατη ἐντολὴ γιὰ δημοσίευση τῆς


ἀπόφασης δημιουργεῖ σοβαρὰ ἐρωτηματικὰ γιὰ τὴν ἀνε-


ξαρτησία τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας στὴν χώρα μας.


Ἡ ἀμφισβήτηση τῶν τίτλων τῆς Μονῆς πλήττει καίρια


τὰ ἰδιοκτησιακὰ δικαιώματα καὶ θέτει ἐν ἀμφιβόλῳ τὴν δυ-


νατότητα διεκδίκησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἐκτὸς


τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας (τῶν Πατριαρχείων Κωνσταντι-


νουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἱεροσολύμων καὶ τῆς Μονῆς


Σινᾶ). Ἡ ἀναζήτηση εὐθυνῶν κατὰ τῶν ὀργάνων τοῦ Δημο-


σίου γιὰ τὶς διαδικασίες ποὺ ἀκολουθήθηκαν πλήττει ἐπίσηςἀμφισβήτηση


τῶν τίτλων


τῆς Μονῆς.


Στὸ νέο Συνοδικὸ τῆς Μονῆς.


Διορθόδοξο Ἐπιστημονικό Συνέδριο γιὰ τὸν Γέροντα Σωφρόνιο στὴν Ἀθήνα.


14


σοβαρὰ τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν


διοικουμένων καὶ τὰ συμφέ-


ροντα τῶν συναλλασσομένων


μὲ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο ἐμπι-


στευόμενοι τὶς πράξεις του.


Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ.


Ἡ ἀνταλλαγὴ τῆς λίμνης Βι-


στωνίδας καὶ τῶν παραλιμνίων


ἐκτάσεων μὲ ἄλλα ἀκίνητα προ-


τάθηκε ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Δημό-


σιο γιὰ ἱκανοποίηση τῶν τοπικῶν


φορέων. Ἡ Μονὴ δὲν ἐπιθυ-


μοῦσε νὰ ἀνταλλάξει τὴν λίμνη


Βιστωνίδα, ὅπως τοῦτο ἄλλωστε


προκύπτει καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς


ὅτι ἡ Μονὴ εἶχε ἀναθέσει σὲ με-


λετητικὲς ἑταιρεῖες τὴν ἐκπόνηση


μελετῶν γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς


λίμνης καὶ τῆς γύρω ἀπὸ αὐτὴν


περιοχῆς.


Ἡ ἐκτίμηση τῆς ἀξίας τῶν ἐκτάσεων καὶ τῆς λίμνης ἀνα-


τέθηκε ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο στὸ ἁρμόδιο θεσμοθετη-


μένο ὄργανο, τὸ ΣΟΕ (Σῶμα Ὁρκωτῶν Ἐκτιμητῶν), ποὺ εἶναι


ἀνεξάρτητο καὶ δὲν ἀνήκει στὸν εὐρύτερο δημόσιο τομέα, καὶ


ἔγινε μὲ βάση τὰ διεθνὴ καὶ εὐρωπαϊκὰ ἐκτιμητικὰ πρότυπα,


χωρὶς καμμία συμμετοχή, ἐπέμβαση ἢ δυνατότητα ἐπέμβασης τῆς


Μονῆς.


Ἡ ἐπιλογὴ τῶν πρὸς ἀνταλλαγὴ ἀκινήτων ἔγινε ἀπὸ τὸ


Ἑλληνικὸ Δημόσιο μέσω τοῦ Ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀνά-


πτυξης καὶ τῆς ΚΕΔ (Κτηματικῆς Ἑταιρείας Δημοσίου).


Μέρος τῶν ἀκινήτων ποὺ ἀνταλλάχθηκε, ἐκποιήθηκε κα-


τόπιν μὲ δημοπρασίες σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ Κατα-


στατικοῦ Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους.


Τὰ ἀνταλλαγέ –


ντα ἀκίνητα.


Λιτανεία, Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας.


15


Τὸ Ὀλυμπιακὸ ἀκίνητο ποὺ βρίσκεται στὴν περιοχὴ


«Θρακομακεδόνες» δόθηκε στὴν Μονὴ ὅταν δὲν κατέστη


δυνατὴ ἡ ἐγκατάσταση ἐκεῖ τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑπουργείου


Ἀπασχόλησης, λόγω διαφόρων προβλημάτων ποὺ ἀφο-


ροῦσαν τὸ Ὑπουργεῖο.


Κατόπιν μελετῶν ἡ Μονὴ προτίμησε νὰ ἐκποιήσει τὸ


ἀκίνητο καὶ ἀκολούθησε τὴν νόμιμη διαδικασία τῆς δημο-


πρασίας. Ἡ πρώτη δημοπρασία κρίθηκε ἀσύμφορη. Στὴν


συνέχεια τὸ ἀκίνητο ἐκποιήθηκε στὴν ἑταιρεία «Noliden


Ltd» ἀντὶ ποσοῦ 41 ἑκατομμύ-


ρια εὐρώ. Ἡ ἴδια ἑταιρεία προ-


σέφερε ὡς δωρεὰ ὑπὸ ὅρους


στὴν Μονὴ τὸ ποσὸ τῶν 9 ἑκα-


τομμύρια εὐρώ, προκειμένου


νὰ συμμετάσχει στὸ «Γρηγό-


ρειο Φιλανθρωπικὸ Ἵδρυμα»


καὶ ἰδιαί τερα στὴν οἰκονομικὴ διαχείριση τοῦ Κέντρου Ἀπο-


κατάστασης Ἀναπήρων, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ δημιουργηθεῖ στὸ


Γραμματικὸ Ἀττικῆς. Ἡ ἑταιρεία σκόπευε νὰ ἐγκαταστήσει


στὸ ἀκίνητο τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ Καρδιοχειρουργική,


Γυναικολογικὴ καὶ Μαιευτικὴ Κλινική, προϋπολογισμοῦ


ἐπένδυσης 200 ἑκατομμύρια εὐρώ, ποὺ θὰ προσέφερε 2.000


θέσεις ἐργασίας. Δυστυχῶς, κατόπιν τοῦ θορύβου ποὺ δη-


μιουργήθηκε, οὔτε ἡ ἐπένδυση τῆς «Noliden Ltd» εἶναι δυ-


νατὸν νὰ πραγματοποιηθεῖ οὔτε ἡ ἵδρυση τοῦ Κέντρου


Ἡ ἀνταλλαγὴ τῆς λίμνης καὶ τῶν παρα-


λιμνίων ἐκτάσεων μὲ ἄλλα ἀκίνητα προ-


τάθηκε ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο.


Τὸ


Ὀλυμπιακὸ


ἀκίνητο.


Τὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Εὐδοκίμου πρὶν καὶ μετὰ τὴν ἀνακαίνιση.


16


Ἀποκατάστασης Ἀναπήρων, καὶ ἡ Μονὴ ἔχει δεσμευθεῖ ὅτι


θὰ ἐπιστρέψει τὸ ποσὸ τῶν 9 ἑκατομμύρια εὐρώ.


Οἱ δεκάδες ἀνώτατοι κρατικοὶ λειτουργοὶ ὑψηλοῦ κύ-


ρους, ἤθους καὶ γνώσεων (Ὑπουργοὶ προερχόμενοι καὶ ἀπὸ


τὰ δύο μεγάλα κόμματα, μέλη τοῦ Ἀνωτάτου Νομικοῦ Συμ-


βουλίου τοῦ Κράτους, μέλη Εἰδικῶν Γνωμοδοτικῶν Συμβου-


λίων, εἰδήμονες Καθηγητὲς Πανεπιστημίων, Εἰσαγγελεῖς)


ὑπέγραψαν γνωμοδοτήσεις καὶ ἀντίστοιχες ὑπουργικὲς ἀπο-


φάσεις ὑπὲρ τῆς Μονῆς ἀπὸ τὸ 1998 ὣς τὸ 2008. Ἡ Μονὴ


ἦταν ἀπὸ κάθε ἄποψη ἀδύνατον νὰ διεισδύσει σὲ ὅλες αὐτὲς


τὶς διαδικασίες καὶ τοὺς ἐμπλεκόμενους φορεῖς, νὰ ἀσκήσει


ἐπίδραση ἐπάνω τους ἢ νὰ τοὺς ἐξαπατήσει.


ΤΟ ΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ.


Εἶναι ἄξιο ἀπορίας πῶς οἱ ἁρμόδιοι φορεῖς κρατοῦν πα-


γωμένους τοὺς λογαριασμοὺς καὶ ἑπομένως στεροῦν τὴν Μονὴ


ἀπὸ τὰ ἔσοδά της γιὰ τέσσερις σχεδὸν μῆνες. Μὲ τὸ πάγωμα


τῶν λογαριασμῶν ἡ Μονὴ ἔχει στερηθεῖ ὅλα τὰ σημαντικὰ


ἔσοδα ποὺ εἶχε, εἴτε αὐτὰ προέρχονταν ἀπὸ ἐνοίκια ἀκινή-


των, εἴτε ἀπὸ ἄλλες ἐπενδύσεις της. Δὲν γνωρίζουν ἄραγε οἱ


ἁρμόδιοι φορεῖς, ὅτι στὴν Μονὴ ζοῦν 110 μοναχοὶ καὶ 150


Στὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς.ὑποτιθέμενη


ἐξαπάτηση


τοῦ


Δημοσίου.


17


ἐργάτες, ὅτι ἡ Μονὴ προσφέρει δωρεὰν φιλοξενία σὲ 25.000


ἐπισκέπτες ἐτησίως; Πῶς θὰ καλύπτονται αὐτὰ τὰ τρέχοντα


ἔξοδα; Ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἀναπόφευκτη ἡ διακοπὴ τῶν


ἐργασιῶν ἀναστηλώσεως καὶ συντηρήσεως καθὼς καὶ ὁ πε-


ριορισμὸς τῆς φιλοξενίας.


ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ.


Ἡ Μονὴ εἶναι Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, δη-


λαδὴ δὲν εἶναι ἰδιωτικό ἀλλὰ Δημόσιο Ἵδρυμα, κοινὸ κτῆμα


καὶ περιουσία τοῦ Γένους. Κάθε Μονὴ μὲ τὴν κινητὴ καὶ ἀκί-


νητη περιουσία της ἐξασφαλίζει τὰ τρέχοντα ἔξοδα σίτισης,


φιλοξενίας, κτιριακῶν ἀναστηλώσεων, συντηρήσεων κειμη-


λίων, ἀλλὰ καὶ μπορεῖ νὰ ἐπιτελεῖ ἱεραποστολικὸ καὶ φι-


λανθρωπικὸ ἔργο. Οἱ ἡγούμενοι τῶν Μονῶν ἔχουν τὸ δι καί ωμα


Διακονήματα: Στὸ ξυλουργεῖο, στὸ ἁγιογραφεῖο, στὸν κῆπο, στὸ μελισσοκομεῖο.


18


ἀλλὰ καὶ τὴν ὑποχρέωση συνάμα νὰ ἀξιοποιοῦν τὴν περιουσία


τῆς Μονῆς τους, κάτι ποὺ δὲν τὸ ἀπαγορεύουν οἱ ἐκκλησια-


στικοὶ κανόνες, ἀρκεῖ νὰ γίνεται πρὸς ὄφελος τῆς Μονῆς καὶ


ὄχι πρὸς ἴδιον (προσωπικό) ὄφελος.


Οἱ μοναχοὶ οὔτε προ-


σωπικὰ συμφέροντα ἔχουν,


οὔτε ἄλλων τὰ συμφέρον-


τα ἐξυπηρετοῦν. Πρέπει


νὰ γίνει σαφὴς διαχωρισμὸς


μεταξὺ τῆς ἀκτημοσύνης τοῦ


κοινοβιάτου μοναχοῦ καὶ


τῆς περιουσίας τῆς Μονῆς


του. Εἶναι αὐτονόητο ἀλλὰ


πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ, ὅτι


τόσο οἱ κοινοβιάτες μοναχοί, ὅσο καὶ οἱ ἡγούμενοι καμμία ἰδιω-


τικὴ περιουσία δὲν διαθέτουν, ὁπότε σχετικοὶ ἰσχυρισμοὶ περὶ


προσωπικῶν λογαριασμῶν εἶναι ἀδικαιολόγητοι καὶ παντελῶς


ἀστήρικτοι.


Ὅπως καὶ ἄλλοι ἐκκλησιαστικοὶ ὀργανισμοὶ ἔτσι καὶ ἡ


Μονὴ Βατοπαιδίου ἀνέθεσε σὲ οἰκονομικοὺς συμβούλους


Ἡ Ἀνατολικὴ Πτέρυγα πρὶν τὴν ἀνακαίνιση.


Δεκάδες ἀνώτατοι κρατικοὶ λειτουργοὶ ὑψη-


λοῦ κύρους ὑπέγραψαν γνωμοδοτήσεις καὶ


ὑπουργικὲς ἀποφάσεις ὑπὲρ τῆς Μονῆς


ἀπὸ τὸ 1998 ὣς τὸ 2008. Ἡ Μονὴ ἦταν ἀδύ-


νατον νὰ διεισδύσει στὶς διαδικασίες αὐτές.


19


της τὴν ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας της. Ὅλα τὰ κεφάλαια


τῆς Μονῆς, ἀπὸ τὰ ὁποῖα πολλὰ προέρχονται ἀπὸ δάνεια,


βρίσκονται κατατεθημένα σύμφωνα μὲ τὸν νόμο σὲ τραπε-


ζικοὺς λογαριασμοὺς στὸ ὄνομα τῆς Μονῆς – καὶ βέβαια σὲ


κανέναν προσωπικὸ λογαριασμό, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχουν τέ-


τοιοι. Ἡ συνεργασία τῆς Μονῆς μὲ ἑταιρεῖες ὀφείλεται στὴν


ἀνάθεση τῶν σχετικῶν ἐργασιῶν σὲ οἰκονομικοὺς συμβού-


λους, λαϊκούς, πνευματικὰ τέκνα τῆς Μονῆς, ὥστε νὰ ἀπαλ-


λάσσονται οἱ μοναχοὶ ἀπὸ κάθε ἐμπορικὴ καὶ οἰκονομικὴ


συναλλαγή. Οἱ οἰκονομικοὶ σύμβουλοι τῆς Μονῆς ἀνὰ τακτὰ


διαστήματα ἐνημερώνουν τὴν Γεροντία, ποὺ εἶναι τὸ θεσμικὸ


ὄργανό της.


ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ.


Ἐπειδὴ ἔχει δημιουργηθεῖ πολὺς θόρυβος ποὺ προ-


σβάλλει τὴν Μονὴ καὶ τὴν Ἐκκλησία γενικότερα, προκειμέ-


νου νὰ ἐπέλθει εἰρήνη, ἡ Μονὴ μὲ ἐπιστολές της πρὸς


α) τὸν Ὑπουργὸ Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης (23-9-2008)


β) τὸν Ὑφυπουργὸ Οἰκονομικῶν καὶ στὸν Ὑπουργὸ


Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης (17-10-2008) ἡ ὁποία κοινοποιήθηκε


Ἡ Ἀνατολικὴ Πτέρυγα μετὰ τὴν ἀνακαίνιση.


20


καὶ στὸν Πρωθυπουργό (20-10-2008) καὶ


γ) τὸν Ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν (9-12-2008),


πρότεινε τὴν ἐπιστροφὴ στὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο ὅλων τῶν


ἀκινήτων ποὺ προῆλθαν ἀπὸ τὶς ἀνταλλαγὲς μὲ νομικὲς δι-


ευθετήσεις καὶ δὲν ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο τὴν


ἀναγνώριση τῆς κυριότητάς της ἐπὶ τῆς λίμνης Βιστωνίδας


καὶ τῶν παραλιμνίων ἐκτάσεών της, τῶν ὁποίων τὸ ἰδιοκτη-


σιακὸ καθεστὼς θὰ κριθεῖ ἀπὸ τὰ δικαστήρια.


ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ.


Παρότι ἐμπλέκονται στὴν ὑπόθεση πολλὰ καὶ ποικίλα


συμφέροντα, σκοπιμότητες πολιτικὲς καὶ οἰκονομικές, δύ-


σκολα μπορεῖ νὰ ἀποκρυβεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπώτερος στόχος


τοῦ θορύβου εἶναι ἡ ἀπαξίωση τῶν θεσμῶν καὶ ὁ διαχωρισμὸς


ἐκκλησιαστικῆς καὶ κρατικῆς διοικήσεως. Βρῆκαν κάποιοι τὴν


εὐκαιρία νὰ χτυπήσουν τὴν Ἐκκλησία πυροδοτώντας τὴν κα-


Ἡ βατοπαιδινὴ Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα (Σεράϊ) στὶς Καρυές.


21


τάσταση, νὰ πλήξουν τὸν μοναχισμὸ καὶ νὰ κλονίσουν τὴν


πίστη τῆς κοινωνίας στὰ ἑλληνοχριστιανικὰ ἰδεώδη.


ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ.


Οἱ σχέσεις τοῦ μοναχοῦ μὲ τοὺς ἀνθρώπους διέπονται ἀπὸ


τὶς ὀρθόδοξες πατερικὲς ἀρχὲς τῆς ἀνιδιοτέλειας καὶ τῆς εἰλι-


κρινοῦς ἀγά-


πης. Οἱ προ-


σκυνητὲς τοῦ


Ἁγίου Ὄρους


ἔχουν ἐμπει-


ρία αὐτῆς τῆς


ἀγάπης. Ἀπὸ


τὸ Μοναστήρι


παίρνουν ἐκεί-


νη τὴν πνευ-


ματικὴ ζύμη


καὶ τὴν μεταφέρουν στὶς οἰκογένειές τους, στὶς ἐνορίες τους


καὶ ἔτσι εὐλογεῖται καὶ ἁγιάζεται ἡ οἰκογένεια, ἡ κοινωνία, ὁ


κόσμος.


Παρακαλοῦμε νὰ προσεύχεσθε καί ἐσεῖς, ὥστε ὁ Χριστός


καί ἡ πανάχραντος Μητέρα Του, στήν ὁποία εἶναι ἀφιερω-


μένη ἡ Μονή μας, νά δώσουν αἴσια ἔκβαση τοῦ παρόντος πει-


ρασμοῦ.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου


Ἡ Μονὴ Βατοπαιδίου δὲν εἶναι ἰδιωτικὸ


ἀλλὰ Δημόσιο Ἵδρυμα, κοινὸ κτῆμα καὶ


περιουσία τοῦ Γένους. Μὲ τὴν περιουσία


της ἐξασφαλίζει τὰ τρέχοντα ἔξοδα σίτι-


σης, φιλοξενίας, ἀναστηλώσεων, συντη-


ρήσεων καὶ ἐπιτελεῖ φιλανθρωπικὸ ἔργο.
Τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει προκληθεῖ ἕνας πρωτο-


φανὴς θόρυβος, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἀξιοποίηση


τῆς περιουσίας τῆς Μονῆς μας καὶ ἰδιαίτερα μὲ τὴν


ἀνταλλαγὴ τῆς λίμνης Βιστωνίδας καθὼς καὶ μὲ τὴν


ἐκμετάλλευση τῶν οἰκονομικῶν πόρων ποὺ προέκυ-


ψαν ἀπὸ αὐτήν.


Ὁ Ἡγούμενος καὶ ὅλη ἡ Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς


Μονῆς Βατοπαιδίου ἐκφράζουμε τὴν βαθειὰ θλίψη


μας καὶ ζητοῦμε ταπεινὰ συγγνώμη ἀπὸ τὸ Χριστε-


πώνυμο πλήρωμα, διότι χωρὶς νὰ τὸ θέλουμε καὶ


ἀπρόβλεπτα γίναμε ἀφορμὴ σκανδαλισμοῦ του.


Στὸ φυλλάδιο αὐτὸ παρατίθεται μία σειρὰ στοιχείων


καὶ γεγονότων ποὺ βοηθοῦν στὴν κατανόηση τῆς ὑπό-


θεσης.__

Πηγή του φυλλαδίου: http://vatopaidi.wordpress.com/2009/01/16/enimerotiko-filladio/
 

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *