Ὁ Ἅγιος Μάμας

Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ Ἅγιος ποῦ ἔρχεται στὴν ράχη τοῦ λιονταριοῦ ; Δὲν εἶναι ἡ εἰκόνα του σὰν ζωγραφιὰ παραμυθιοῦ ;

Ἀληθινὰ ὁ Ἅγιος Μάμας μιλοῦσε μὲ τὰ ζῶα ;

Κλείνω τὰ μάτια μου καὶ βλέπω τὸν κόσμο.

Πρὶν ἀπὸ 20 μόλις χρόνια, ζούσανε στὴν Ἀφρικὴ 200.000 λιοντάρια.

Σήμερα ζοῦνε μόνο 23.000 .

Τὸ 90% χάθηκε καὶ τὰ λιοντάρια ὁδηγοῦνται στὴν ἐξαφάνιση.

Παραλάβαμε ἕναν κόσμο ποὺ μένει μόνο στὶς φωτογραφίες καὶ στὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Μάμαντος. Παραδίδουμε τὸν κόσμο ἄδειο καὶ λειψό.

Δηλητηριάσαμε τὶς θάλασσες καὶ τοὺς οὐρανούς.

Φαρμακώσαμε τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα.

Βυθίσαμε τὸ μαχαίρι τῆς ἐκμετάλευσης στὶς ρίζες τῆς ζωῆς,

ξεχερσώσαμε, δολοφονήσαμε, καταστρέψαμε,

φιάξαμε στὴν θέσι τοῦ κόσμου μία ἀβάσταχτη κόλασι. (1)

Ἀνοίγω τὰ μάτια μου καὶ βλέπω ξανὰ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου.

Ὁ Ἅγιος στὴν ράχη τοῦ λέοντα, τὸ ἀρνὶ στὴν ἀγκαλιά του.

Ἡ ποιμενικὴ ράβδος στὸ χέρι του – ἡ ράβδος ποὺ ποιμαίνει ἕναν κόσμο

εἰρήνης καὶ ἑνότητας.

Στὴν ὀρθόδοξη κοσμολογία ὁ ἄνθρωπος εἶναι συνδημιουργός του κόσμου καὶ ὁ κόσμος ἀναφέρεται στὸν Δημιουργὸ μέσω τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐμεῖς προσευχόμαστε γιὰ τὸν κόσμο, ἐμεῖς σώζουμε τὸν κόσμο, ἐμεῖς

δίνουμε νόημα στὸν κόσμο.

Ἐμεῖς ὑψώνουμε τὸν κόσμο μέχρι τὸ σκαλοπάτι τοῦ Θεοῦ.

Στὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Μάμαντος , τοῦ Ἁγίου ποὺ ταξίδευε στὴν ράχη

τοῦ λιονταριοῦ, ἀντικρύζουμε τὰ σύμβολα μιᾶς ἄλλης ζωῆς,

καὶ ἑνὸς ἄλλου κόσμου.

Ἀποσύρουμε τὸ μαχαίρι – ἀντὶ σφαγεῖς ποιμένες τῆς δημιουργίας,

προστάτες, ὁδηγοὶ καὶ ἱερεῖς.

Μᾶς δόθηκε τὸ σιτάρι καὶ παραδίδουμε τὸ ψωμί.

“So man is priest of the creation through his power to give thanks and to offer the creation back to God; and he is king of creation through his power to mould and fashion, to connect and diversify.” (2)

Ὁ Ἅγιος Μάμας, γεννήθηκε στὴν Παφλαγονία τὸ 260 ἀπὸ γονεῖς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἦταν φυλακισμένοι γιὰ τὴν χριστιανική τους δράση. Πρώτου πεθάνουν, ἔφεραν στὴ ζωὴ τὸν Μάμα, ποὺ βρέφος ἀκόμα γνώρισε τὴν ὀρφάνια. Ὅμως μία πλούσια χριστιανὴ ὀνόματι Ἀμμία ἀνέλαβε τὴν ἀνατροφή του. Ἐπειδὴ τὸ βρέφος συνήθιζε νὰ φωνάζει τὴ γυναίκα αὐτὴ μαμά, ὀνομάστηκε Μάμας. Σὲ ἡλικία 15 χρονῶν συνελήφθη ἀπὸ εἰδωλολάτρες καὶ ὑποβλήθηκε σὲ φρικτὰ βασανιστήρια. Ἀρχικά του κρέμασαν σιδερένια ράβδο στὸ λαιμὸ καὶ τὸν ἔριξαν στὴ θάλασσα, καθὼς ὅμως σώθηκε, στὴ συνέχεια τὸν ἔριξαν σὲ ἀναμμένο καμίνι, ἀπὸ τὸ ὁποῖο καὶ πάλι βγῆκε σῶος. Ἔπειτα τὸν ἔριξαν στὰ θηρία τὰ ὁποῖα δὲν τὸν ἄγγιξαν. Τελικὰ τὸν θανάτωσαν μὲ τρίαινα, ἡ ὁποία διαπέρασε τὰ σπλάχνα του.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

Ήχος α`

Παφλαγονίας τὸ κλέος καὶ μαρτύρων ἀγλάϊσμα, φύλαξ καὶ φρουρὸς τῶν Κυπρίων, ἀνεδείχθης Μάμα μάρτυς ἔνδοξε΄ τὴν θάλασσαν διῆλθεν ὥσπερ ζῶν, καὶ ταύτης τρικυμίας χαλινῶν, θαυμασίως λάρνακά σου, Μόρφου τὴ πόλει κατεστήριξας. Διὸ ἐν τὴ μνήμη σου σοφέ, εὐῶδες μύρον βρύει ἐξ αὐτῆς. Δόξα τῷ Θεῶ τῷ ἐνεργούντι διὰ σου πάσιν ἰάματα.

Τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάμαντος τιμοῦμε στὶς 2 μηνὸς Σεπτεμβρίου.

1. http://www.well.com/~davidu/extinction.html

2. THE ORTHODOX WAY, by Bishop Kallistos Ware

Ἁγιογραφία: Ὁ Ἅγιος Μάμας

Ἀνδρέας Φαρμάκης

Ἀντίβαρο, Σεπτέμβριος 2006

.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*