Τι σημαίνει «ανταγωνιστικότητα»; Και που διαφέρει από ένα άλλο αντίστοιχο όρο, που χαρακτηρίζει τις οικονομικές επιδόσεις – την «παραγωγικότητα»;

Ας ξεκινήσουμε από τα εύκολα:

— Παραγωγικότητα είναι η απόδοση ενός παραγωγικού συντελεστή και μετριέται από την ικανότητά του να παράγει ένα συγκεκριμένο προϊόν.

— Ανταγωνιστικότητα, από την άλλη πλευρά, είναι η συνδυαστική απόδοση όλων των παραγωγικών συντελεστών για την παραγωγή δεδομένου προϊόντος που θα πουληθεί στην αγορά.

Η ανταγωνιστικότητα δεν μετριέται με αυτά που παράγονται, αλλά με αυτά που πουλιούνται. Και δεν αφορά ένα παραγωγικό συντελεστή, αλλά ένα συνδυασμό όλων των παραγωγικών συντελεστών.

— Η παραγωγικότητα εξαρτάται από την τεχνολογία κυρίως.

— Η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται, βέβαια, από την παραγωγικότητα κάθε συντελεστή παραγωγής, αλλά και από τις τιμές του, κι από τις τιμές των προϊόντων που μπορούν να παράγουν κι από άλλους συντελεστές του κόστους (φόρους, δασμούς, συναλλαγματικές ισοτιμίες κλπ.) καθώς και από τη συνολική διάρθρωση των αγορών.

Όταν αυξάνεται η παραγωγικότητα όλων των συντελεστών παραγωγής (μέσα από τεχνολογικές καινοτομίες) τότε βελτιώνεται και η συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Αλλά δεν ισχύει το αντίστροφο. Μπορεί η ανταγωνιστικότητα να βελτιωθεί, χωρίς να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Ας πούμε από μείωση του κόστους παραγωγής, από μείωση της φορολογίας, από μείωση των δασμών, από μείωση του κόστους μεταφορών, από μείωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας (υποτίμηση) από διαρθρωτικές αλλαγές κλπ. Ή από κατάργηση των στρεβλώσεων των αγορών…

Γενικά παραγωγικότητα είναι πόσα προϊόντα παράγονται ανά μονάδα παραγωγικού συντελεστή. Ενώ ανταγωνιστικότητα είναι πόσο έσοδα δημιουργούνται (από πωλήσεις) ανά μονάδα κόστους παραγωγής.

Κριτήριο επιτυχίας μιας οικονομίας (ή μιας επιχείρησης) είναι η ανταγωνιστικότητα της. Και κριτήριο επιτυχίας μιας οικονομικής πολιτικής είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους τομείς. Η ανταγωνιστικότητα παντού.

Κι αυτό επιτυγχάνεται με μια σύνθετη στρατηγική που αναδιαρθρώνει την παραγωγή και την κατανάλωση, τις κλαδικές σχέσεις κάθετα και οριζόντια, τις συνέργειες μεταξύ διαφορετικών κλάδων της οικονομίας, τις συνέργειες μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων στον ίδιο κλάδο και τις συνέργειες διαφορετικών τομέων μέσα στην ίδια επιχείρηση.

Η πολιτική που μεγιστοποιεί την ευημερία μιας κοινωνίας, τον πλούτο των ανθρώπων της, την ποιότητα της δημοκρατίας και του πολιτισμού της συνοψίζεται σε δύο λέξεις: Ανταγωνιστικότητα παντού!

Όποιος την ενστερνιστεί και την πιστέψει, θα κερδίσει τα περισσότερα, θα πείσει περισσότερους, θα ωφελήσει τον τόπο περισσότερο και θα προσφέρει τα περισσότερα.

Ανταγωνιστικότητα παντού!

Κρίμα που δεν το ακούσαμε από κανένα στις πρόσφατες (ευρω) εκλογές.

Ή σε οποιανδήποτε από τις προηγούμενες…

Αναδημοσίευση από το δίκτυο 21 – Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-06-09

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *