Δελτίο Τύπου
Ἀρ. Πρωτ. 20091025-01-24

Ἡ Παράταξή μας παρακολουθεῖ μέ ἀνησυχία τήν δικαιολογημένη ψυχική ἀναταραχή τῶν θρησκευομένων πολιτῶν τῆς Πατρίδος μας ἐξ ἀφορμῆς τῶν πληθυνομένων πειραματισμῶν στόν ἀμετακίνητο χῶρο τῆς Ὀρθοδόξου Δογματικῆς, οἱ ὁποῖοι γίνονται, δυστυχῶς, ἀπό ἐκκλησιαστικά πρόσωπα, τά ὁποῖα ἔχουν πρωτίστως  ταχθεῖ νά περιφρουροῦν τήν Ὀρθόδοξη Πίστη ἀπό κάθε ἀλλοίωση καί νόθευση καί δευτερευόντως νά ἀσχολοῦνται μέ τό πῶς θά προσεγγίσουν ποιμαντικά καί εὐεργετικά τούς ἑτεροδόξους καί ἀλλοθρήσκους.

Οἱ ἀμφισβητήσεις καί ἀναψηλαφήσεις θεολογικῶν θεμάτων πού ἔχουν ἀπό αἰώνων τήν σφραγίδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οἱ ἀλλεπάλληλες συμπροσευχές μέ τεροδόξους, δηλαδή μέ αἱρετικούς, ἀλλά καί μέ ἀλλοθρήσκους, στίς ὁποῖες συμμετέχουν Ἐπίσκοποι καί Προκαθήμενοι Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, παρά τήν ρητή ἀπαγόρευση Ἱερῶν Κανόνων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, πού πηδαλιουχοῦν τήν Ἐκκλησία καί προστατεύονται ἀπό τό Σύνταγμα τῆς Πατρίδος μας, συνιστοῦν «ἀπειλή» γιά τήν Ὀρθοδοξία, τήν ἀκεραιότητα τοῦ φρονήματος καί τοῦ ἤθους τῶν Ἑλλήνων ἀλλά καί πυροδοτοῦν σέ κρίσιμες στιγμές γιά τό Ἔθνος μας ἀναταραχές καί διασπάσεις τοῦ λαοῦ μας μέ ἀπρόβλεπτες διαστάσεις καί συνέπειες.

Ἡ Παράταξή μας μέ ἀπόλυτο σεβασμό πρός τούς Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας κρούει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου πού ἐγκυμονοῦν αὐτές οἱ χωρίς πνευματικό καί ποιμαντικό ἀποτέλεσμα συμπροσευχές καί εἶναι ἀποφασισμένη νά πρωτοστατήση, συμβάλλοντας στήν ἑνότητα καί στήν εἰρήνη τοῦ λαοῦ, δεδομένου ὅτι καί πολιτική εὐθύνη ἔχει ἀλλά καί ἀνήκει στό Ὀρθόδοξο Πλήρωμα.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *