Ἡ Hürriyet γιὰ τὶς «προϋποθέσεις» ἐπαναλειτουργίας τῆς Ἱ.Θ.Σχ. τῆς Χάλκης

 

Ἄρθρο τῆς ἐφημερίδος Hürriyet, σελίς 21 φύλλου τῆς 28.01.2013.

 

Εἰδική ἐπιτροπή ὑπό τόν Σύμβουλο τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Efkan Ala ἀναζητεῖ κατάλληλη φόρμουλα γιά τήν ἐπανέναρξη τῆς λειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης.

 

Οἱ ἐργασίες ἐπικεντρώνονται στήν ἀνεύρεση φόρμουλας, ἡ ὁποία θά δίδει τήν δυνατότητα στήν Θεολογική Σχολή νά ἀνοίξῃ ὡς Ἀνωτέρα Ἐπαγγελματική Σχολή (yüksekokul), τό Πατριαρχεῖο, ὅμως, δέν βλέπει «ζεστά» τήν ὑπαγωγή τῆς Σχολῆς στό Συμβούλιο Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως (YÖK) ἤ σέ ὁποιοδήποτε Τουρκικό Πανεπιστήμιο. Στήν «ἡμερησία διάταξη» βρίσκεται καί ἡ πιθανότης λειτουργίας τῆς Σχολῆς ὡς ξένου Πανεπιστημίου.

 

Ὁ Πρωθυπουργός Tayyip Erdoğan ἔδωσε ἐντολή νά ἀναζητηθοῦν νέες δυνατότητες γιά τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Πιό συγκεκριμένα, μέ ἐντολή τοῦ κ. Erdoğan συστήθηκε εἰδική ἐπιτροπή εἰδημόνων ὑπό τήν προεδρεία τοῦ ἐκ τῶν Συμβούλων του κ. Efkan Ala καί τήν συμμετοχή ἐκπροσώπων τῶν σχετιζομένων ἱδρυμάτων, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐπιταχυνθοῦν οἱ προσπάθειες γιά τό ἄνοιγμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης ὑπό τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καί τό Συμβούλιο Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως.

 

Στήν ἀπό κοινοῦ ἐργασία τῶν ἐμπλεκομένων φορέων δίδεται ἔμφαση στήν ἀναζήτηση φόρμουλας πού θά ἐπιτρέψῃ τήν λειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς σέ ἐπίπεδο Ἀνωτάτης Ἐπαγγελματικῆς Σχολῆς. Ἡ θεσμοθέτηση τῆς ἐλεύθερης παροχῆς θεολογικῆς ἐκπαιδεύσεως σέ λυκειακό ἐπίπεδο, πάντως, ἡ ὁποία ἰσοδυναμεῖ μέ χορήγηση ἀδειῶν λειτουργίας ἰδιωτικῶν σχολεῖων σέ Τουρκικές «παραεκκλησιαστικές ὀργανώσεις» (Türk cemaatlere), θά εἶναι δυνατή μόνον σέ περίπτωση ἀναθεωρήσεως τῶν σχετικῶν (ἀπαγορευτικῶν) διατάξεων τοῦ ἰσχύοντος Συντἀγματος.

 

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΒΑΚΟΥΦΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

Ἡ εἰδική ἐπιτροπή, ἡ ὁποία ἐργάζεται στά πλαίσια τοῦ Συμβουλίου Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως (YÖK), ἀναμένεται νά ἀναγνωρίσῃ στό Πατριαρχεῖο, ἐντός τῶν πλαισίων τοῦ ὑπό συζήτηση σχεδίου Νόμου περί τοῦ ἐν λόγῳ Συμβουλίου (YÖK), τήν δυνατότητα εἴτε τῆς ἵδρυσης Ἰδιωτικοῦ Βακουφικοῦ Πανεπιστημίου ὑπό τό Συμβούλιο Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως (YÖK), εἴτε συστάσεως ξένου Πανεπιστημίου, τό ὁποῖο θά λειτουργῇ συμφώνως πρός τήν νομοθεσία τῆς οἰκείας χώρας. Γιά νά «περάσει» ὅμως τό σχέδιο Νόμου περί «YÖK» ἀπαιτεῖται ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, ἡ ὁποία, ὡστόσο, δέν φαίνεται πιθανή γιά τό ἐγγύς μέλλον, τοῦτο δέ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἐξακολούθηση τῶν προσπαθειῶν ἀναζητήσεως ἐναλλακτικῆς φόρμουλας. Πέραν τούτου, ὅμως, τό Πατριαρχεῖο δέν ἀντιμετωπίζει «ζεστά» τήν ὑπαγωγή τῆς Σχολῆς στό Συμβούλιο Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως (YÖK) ἤ σέ ὁποιοδήποτε Τουρκικό Πανεπιστήμιο. Ἐξ ἄλλου, καί κατά τό παρελθόν τό Πατριαρχεῖο εἶχε ἀπορρίψει τήν πρόταση νά ἀνοίξει τήν Θεολογική Σχολή ὡς Τμῆμα Τουρκικοῦ Πανεπιστημίου.

 

 

 

ΞΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

Τό ὑπό συζήτηση σχέδιο Νόμου περί «YÖK» προβλέπει τήν χορήγηση ἀδείας γιά τήν σύσταση στήν Τουρκία, ὑπό μορφήν ἑταιρείας, ξένων Πανεπιστημίων, τά ὁποῖα δέν θά ὑπάγωνται στό Συμβούλιο Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως, ἀλλά θά διέπωνται ἀπό τήν νομοθεσία τῆς οἰκείας χώρας. Τοῦτο σημαίνει πρακτικῶς ὅτι θά δοθῇ ἡ δυνατότητα στό Πατριαρχεῖο νά ἀνοίξῃ τήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης ὡς Ἀνωτάτη Ἐπαγγελματική Σχολή-παράρτημα Ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου.

 

 

 

ΕΑΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 

Ἄλλη φόρμουλα προνοεῖ τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος γιά τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Σχολῆς ὑπό τό καθεστώς, τό ὁποῖο ἴσχυε μέχρι τῆς ἀναστολῆς τῆς λειτουργίας της το 1971. Ἐάν, βεβαίως, χορηγηθῇ στήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης ἡ δυνατότητα λειτουργίας ἱερατικῆς σχολῆς σέ ἐπίπεδο ἀνωτάτης Ἐπαγγελματικῆς Σχολῆς, ἡ αὐτή δυνατότητα θά πρέπει νά ἀναγνωρισθῇ καί στίς ἄλλες Μειονότητες (Ἑβραϊκή καί Ἀρμενική), καθώς καί στά Τουρκικά Μουσουλμανικά ἱδρύματα. Τοῦτο πρακτικῶς σημαίνει ὅτι θά ἀνοίξῃ ὁ δρόμος γιά τήν παροχή θρησκευτικῆς ἐκπαιδεύσεως σέ Τουρκικές «παραεκκλησιαστικές ὀργανώσεις» (Türkiye’deki cemaatler), ἐκτός τοῦ πεδίου ἐλέγχου τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας. Ἁρμόδιοι παράγοντες τοῦ Ὑπουργείου ἐπισύρουν τήν προσοχή στό ὅτι γίνεται ἐπεξεργασία μέν ὅλων τῶν ἐναλλακτικῶν μοντέλλων, οἱ τελικές ἀποφάσεις, ὅμως, θά ληφθοῦν μέ βάση καί τήν ἐξυπηρέτηση τῶν (ἀντιστοίχων) δικαιωμάτων τῆς Τουρκικῆς Μειονότητος τῆς Δυτικῆς Θράκης.

 

 

 

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

 

Ἡ πρώτη φόρμουλα πού ἐπεξεργάζεται τό Συμβούλιο Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως προνοεῖ τήν ἵδρυση, στά πλαίσια ὑφισταμένου Τουρκικοῦ Πανεπιστημίου, Σχολῆς Θρησκευμάτων καί Τμήματος Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς Ἐπιστήμης, στήν προεδρεία τοῦ ὁποίου θά διορισθῇ Τοῦρκος ὑπήκοος Ρωμαίηκης καταγωγῆς πού διαθέτει τῖτλο διδάκτορος, ἐάν πάλι δέν βρεθῇ τέτοιος, ἀλλοδαπός ἐπιστήμων, στόν ὁποῖο θά χορηγηθῇ ἡ τουρκική ἰθαγένεια. Στήν Σχολή θά εἶναι δυνατή ἡ φοίτησις ἀλλοδαπῶν φοιτητῶν καί ὁ διοριοσμός ἀλλοδαποῦ ἐκπαιδευτικοῦ προσωπικοῦ ἐντός τῶν πλαισίων τῆς γενικῶς ἰσχυούσης νομοθεσίας. Καθότι δέν εἶναι πιά ὑποχρεωτικά τά μαθήματα τῆς τουρκικῆς γλώσσας καί τῆς ἱστορίας τῆς «μεταρρυθμίσεως τοῦ Ἀτατούρκ», οἱ φοιτητές τῆς Σχολῆς δέν θά ἔχουν τήν ὑποχρέωση τῆς παρακολουθήσεώς τους. Μαθήματα μέ πρακτική θά μποροῦν νά διδάσκωνται στήν Μονή τῆς Χάλκης. Χάρις δέ στήν ἐλευθερία ἐνδυμασίας καί περιβολῆς πού θεσπίζει ὁ σχετικός Κανονισμός τοῦ «YÖK» δέν θά ὑπάρχῃ κανένα ἐμπόδιο γιά τήν κληρική περιβολή διδασκόντων καί διδασκομένων τῆς Σχολῆς.

 

 

μετάφραση: ἱεροδιάκονος Ἰωακεὶμ Μπίλλης

(619) αναγνώσεις

One comment

  1. “οἱ τελικές ἀποφάσεις, ὅμως, θά ληφθοῦν μέ βάση καί τήν ἐξυπηρέτηση τῶν (ἀντιστοίχων) δικαιωμάτων τῆς Τουρκικῆς Μειονότητος τῆς Δυτικῆς Θράκης”

    Όπως διαβάζω, ο προσφάτως αποθανών Τούρκος δημοσιογράφος Μεχμέτ Αλί Μπιράντ, στο τελευταίο του άρθρο αναφερόταν ξανά στο θέμα της ΘΣΧ. Μεταξύ άλλων, έγραφε τα εξής:

    «Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε κατά κάποιο τρόπο το θέμα της αμοιβαιότητας» … «Όταν κάνουμε κάτι περιμένουμε ότι η Ελλάδα θα ανταποδώσει τα ίσα. Όμως το θέμα της θεολογικής Σχολής αφορά μόνο την Τουρκία»

    Όντως, η Ελλάδα δεν πρέπει να κάνει το λάθος να υποχωρήσει σε τίποτε απολύτως, με αντάλλαγμα το άνοιγμα της ΘΣΧ. Αν είχαμε κυβερνήσεις σοβαρές, θα είχαν δώσει στην Άγκυρα το μήνυμα, ώστε να μην ελπίζει σε καμμία “εκδούλευση” από την Ελλάδα για το άνοιγμα της ΘΣΧ. Δυστυχώς, φοβούμαι ότι έχουμε στείλει το αντίθετο μήνυμα “απέναντι”, ότι δηλ. το άνοιγμα της Σχολής είναι μείζον εθνικό θέμα για μάς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *