Φλωρίνης Θεόκλητος: ”Γιατί η Κυβέρνηση προσβάλει το θρησκευτικό φρόνημα;”

Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει με επίστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο Σεβ. Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, σχετικά με την επικείμενη κατάργηση της αργίας της Κυριακής.

Ο κ. Θεόκλητος στην επίστολή του, μεταξύ άλλων αναφέρει: «.Διερωτώμεθα δε, πως είναι δυνατόν η επίσημος Κυβέρνησις ενός κατά πλειονότητα Ορθοδόξου λαού να προβαίνη εις τοιαύτας κινήσεις ευθείας προσβολής και προκλήσεως του θρησκευτικού φρονήματός του;»

Παρακάτω ακολουθεί η επιστολή του Σεβασμιωτάτου:

Εντιμότατε Κύριε Υπουργέ,

«Εκείνο το κέρδος οπού γίνεται την Κυριακή είναι αφωρισμένο και κατηραμένο και βάζετε φωτιά στο σπίτι σας και όχι ευλογία». Με την ρήσιν αυτήν του Εθνοϊερομάρτυρος Πατρο-Κοσμά του Αιτωλού ξεκινούμεν την παρούσαν επιστολήν δια ένα ζήτημα ιδιαζούσης σημασίας, εθνικοθρησκευτικής αλλά και κοινωνικοοικονομικής.

Η δυνατότης, η οποία δίδεται με νομοθετικήν ρύθμισιν εις κατηγορίας εμπορικών καταστημάτων και επιχειρήσεων, δια να λειτουργούν και κατά τας Κυριακάς, φρονούμεν ότι φορτίζει αρνητικότερον και θα δυναμιτίση έτι περαιτέρω την ήδη βεβαρημένην ατμόσφαιραν εντός της ελληνικής κοινωνίας. Η αργία της Κυριακής ημέρας, καθιερωθείσα επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, θα τεθή εν αμφιβόλω μετά την ανωτέρω σχετικήν ρύθμισιν.

Και δι᾽ ημάς τους Ορθοδόξους η Κυριακή είναι ιερά ημέρα, αφιερωμένη εις την λατρείαν και δοξολογίαν του Θεού. Διερωτώμεθα δε, πως είναι δυνατόν η επίσημος Κυβέρνησις ενός κατά πλειονότητα Ορθοδόξου λαού να προβαίνη εις τοιαύτας κινήσεις ευθείας προσβολής και προκλήσεως του θρησκευτικού φρονήματός του;

Πέραν τούτων, η επιχειρουμένη κατάλυσις της αργίας της Κυριακής εγείρει τας δικαιολογημένας αντιδράσεις και ενστάσεις των εντίμων εμπόρων-επαγγελματιών και εμποροϋπαλλήλων, οι οποίοι θεωρούν ότι κατ᾽ αυτόν τον τρόπον ουδόλως θα ωφεληθή η μικρά και μικρομεσαία επιχείρησις, καθ᾽ όσον μία επιπλέον εργάσιμος ημέρα δεν πρόκειται να ενισχύση την διαρκώς μειουμένην αγοραστικήν δύναμιν των Ελλήνων πολιτών και οικογενειών, οι οποίοι δοκιμάζονται ανηλεώς από την κρίσιν.

Ομοίως, η εν λόγω ρύθμισις θα εξουθενώση και την ελάχιστον εναπομείνασαν σωματικήν και ψυχικήν ικμάδα των εργαζομένων και θα διαλύση τους οικογενειακούς δεσμούς, με ανυπολόγιστον εθνικόν και κοινωνικόν κόστος.

Εντιμότατε Κύριε Υπουργέ, συμπαρατασσόμενοι με την δικαίαν αντίδρασιν των Εμπορικών Συλλόγων της περιφερείας μας, υποστηρίζομεν ενθέρμως ότι η τόνωσις της αγοράς και η ενίσχυσις της αγοραστικής δυνάμεως των καταναλωτών δεν έχει την ανάγκην μιας επί πλέον ημέρας λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, μάλιστα δε της Κυριακής, αλλά δύναται να επιτευχθή δια της λήψεως αναπτυξιακών και κοινωνικώς προνοιακών μέτρων.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμεν να επανεξετάσητε την νομοθετικήν Σας πρωτοβουλίαν και να σεβασθήτε εθνικοθρησκευτικά θέσμια και παραδόσεις, καθώς έπραξαν γενεαί γενεών, και αυτοί οι αλλόθρησκοι Οθωμανοί κατακτηταί.

Ελπίζοντες ότι θα εισακούσητε την μαζικήν φωνήν και απαίτησιν της συντριπτικής πλειονοψηφίας του ελληνικού λαού, διατελούμεν,
Μετ᾽ εγκαρδίων ευχών

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

http://www.romfea.gr/epikairotita/15499-2013-02-02-16-21-43

5 thoughts on “Φλωρίνης Θεόκλητος: ”Γιατί η Κυβέρνηση προσβάλει το θρησκευτικό φρόνημα;”

  1. Ἀλήθεια, τί ἰσχύει σήμερα στὸ Ἰσραὴλ γιὰ τὸ Σάββατο; Πῶς οἱ Ἑβραῖοι ἔχουν κατορθώσει καὶ τὴν σύγχρονη ἐπιστήμη καὶ τεχνολογία νὰ ὑπηρετοῦν (καὶ μάλιστα νὰ εἶναι κορυφαῖοι θεράποντές της), καὶ σύγχρονη πολιτεία νὰ ἔχουν φτιάξει, καὶ τὴν παράδοσί τους νὰ μὴν ἀπεμπολοῦν; (Ἴσως ἀκριβῶς λόγῳ τοῦ τελευταίου: διότι δὲν ἀπεμπολοῦν τὴν παράδοσί τους.)

  2. To ελληνικό κράτος έχει πρόβλημα με την ορθοδοξία από το 19ο αιώνα διότι τα στελέχη του μορφώνονται με δυτικές, υλιστικές ιδέες και αδυνατούν να καταλάβουν το νόημα και την αξία του βίου εντός της εκκλησίας. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα διαβάστε το βιβλίο ‘Ορθοδοξία και Δύση στη νεώτερη Ελλάδα’ του Χρήστου Γιανναρά. Κριτική του υπάρχει εδώ:
    http://argonautis.eu/orthodoxia_kai_dysi_sti_neoteri_ellada.htm

  3. Θεωρεῖται τὸ ἐθνοκράτος τοῦ Ἰσραὴλ θεματοφύλακας τῆς Ἱουδαϊκῆς Παράδοσης; Θεωρεῖται καλὸ παράδειγμα πρὸς μίμηση; Ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς δημιουργίας του κόβει καὶ ράβει. Σκοτώνει, ἐκτοπίζει, καταστρέφει. Ἀναπτύσσει μιὰ θεωρία καθαρότητας, ποὺ ἀποκλείει ἀκόμα καὶ Ἐβραίους διαφορετικῶν ἐθνοτήτων. Κάκιστο, κατ’ ἐμέ, τὸ παράδειγμά του. Στὴν δὲ περιβόητη τεχνολογία του εἶναι ἐτερόφωτο, διότι ἄν δὲν ὑπῆρχε ἡ μητέρα ἀμερική… Τὸ παράδειγμα τοῦ ἐθνοκράτους τῆς Ἑλλάδας, ἄν καὶ ἀποτελεῖ ταφόπλακα γιὰ πολλὲς ἐθνότητες, συμπεριλαμβανομένης τῆς ῥωμαϊκῆς, δόξα τῳ θεῳ δὲν ἔχει φτάσει στὸ ἀδιέξοδο τοῦ Ἰσραήλ. Ἀμυνόμαστε, καὶ δόξα ἐπὶ γῆς εἰρήνη καὶ ἐν ἀνθρώποις εὑδοκία! Μακριὰ ἀπὸ μᾶς παραδίγματα σὰν τοῦ Ἰσραήλ…

  4. ο άνθρωπος δεν επλασθη για την Κυριακή αλλα η Κυριακή για τον Άνθρωπο

  5. Εγώ προβληματίζομαι αδελφέ Ελληνα από την αυτή την παράφραση του Κυρίου (Μαρκ. 2,27). Αν ζω πνευματικά, δηλαδή λειτουργούμαι και αφιερώνω αυτή την ημέρα σε θεάρεστο έργο, τότε δεν μπορώ να εκφραστω έτσι διότι βλέπω ότι σε πολλά υστερώ και δεν εφαρμοζω την εντολη σωστά. Εάν δεν ζω πνευματικά η είμαι τυπολάτρης, τότε φαρισαικά σκεπτόμενος θα πω το αντίθετο. Λοιπόν ποιός μπορεί να εκφραστεί ετσι, στοχεύοντας να βοηθήσει την Εκκλησία στην κατανόηση αυτού του Θεικού λόγου;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *