Κων­σταν­τῖ­νος Χο­λέ­βας: Ἡ Ἑλ­λη­νορ­θό­δο­ξη Παι­δεί­α στὸν Εἰ­κο­στὸ Πρῶ­το Αἰ­ώ­να

Δελτίο Τύπου γιὰ τὰ Νέ­α Βι­βλί­α

Κων­σταν­τί­νου Ι. Χο­λέ­βα

«Ἡ Ἑλ­λη­νορ­θό­δο­ξη Παι­δεί­α στὸν Εἰ­κο­στὸ Πρῶ­το Αἰ­ώ­να»

 

­πὸ τὶς Πρό­τυ­πες Θεσ­σα­λι­κὲς Ἐκ­δό­σεις ἐ­ξε­δό­θη τὸ νέ­ο βι­βλί­ο τοῦ Κων­σταν­τί­νου Χο­λέ­βα μὲ τίτ­λο «Ἡ Ἑλ­λη­νορ­θό­δο­ξη Παι­δεί­α στὸν Εἰ­κο­στὸ Πρῶ­το Αἰ­ῶ­να» (Τρί­κα­λα-Ἀ­θή­να 2007, σε­λί­δες 128, τι­μὴ 8,36 εὐ­ρώ). Τὸ βι­βλί­ο πα­ρου­σιά­ζει τὶς ρί­ζες τῆς Ἑλ­λη­νορ­θό­δο­ξης Παι­δεί­ας μὲ ἀ­να­φο­ρὲς στοὺς Πα­τέ­ρες τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καὶ στὸν Ἅ­γιο Κο­σμᾶ τὸν Αἰ­τω­λό. Ταυ­το­χρό­νως ἀ­να­λύ­ει ὁ­ρι­σμέ­να ἀ­πὸ τὰ σύγ­χρο­να ζη­τή­μα­τα ὅ­πως ἡ ἔν­νοι­α τῆς πραγ­μα­τι­κῆς Παι­δεί­ας, ἡ ἀ­πο­μά­κρυν­ση τῶν νέ­ων ἀ­πὸ τὸν πλοῦ­το τῆς ἑ­νια­ίας ἑλ­λη­νι­κῆς γλώσ­σας, ἡ δι­α­στρέ­βλω­ση τῆς Ἱ­στο­ρί­ας μας, ἡ ἀ­νάγ­κη δι­δα­σκα­λί­ας τοῦ μα­θή­μα­τος τῶν Ὀρ­θο­δό­ξων Θρη­σκευ­τι­κῶν, οἱ συ­νέ­πει­ες τῆς παγ­κο­σμι­ο­ποι­ή­σε­ως κ.ἄ. Ὁ συγ­γρα­φεὺς πι­στεύ­ει στὴν οἰ­κου­με­νι­κό­τη­τα καὶ στὴν ἐ­πι­και­ρό­τη­τα τῆς Ἑλ­λη­νορ­θό­δο­ξης Παι­δεί­ας, γι’ αὐ­τὸ το­νί­ζει στὸν Πρό­λο­γό του: «Ἡ ἔν­νοι­α καὶ τὸ πε­ρι­ε­χό­με­νο τῆς Ἑλ­λη­νορ­θό­δο­ξης Παι­δεί­ας δὲν ἀ­να­φέ­ρον­ται μό­νο στὸ πα­ρελ­θόν. Ἡ κλασ­σι­κὴ Γραμ­μα­τεί­α, τὰ κεί­με­να τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς καὶ τῶν Πα­τέ­ρων, ἡ συ­νέ­χεια τοῦ Ἑλ­λη­νι­σμοῦ καὶ ὁ πλοῦ­τος τῆς ἱ­στο­ρι­κῆς μας πα­ρα­δό­σε­ως πι­στεύ­ω ὅ­τι μπο­ροῦν νὰ ἀ­πο­τε­λέ­σουν τὴν βά­ση γιὰ μί­α ἐλ­πι­δο­φό­ρο πο­ρεί­α στὸν 21ο αἰ­ῶ­να καὶ νὰ πα­ρά­σχουν δι­δάγ­μα­τα γιὰ τὴν δι­α­μόρ­φω­ση ὁ­λο­κλη­ρω­μέ­νων χα­ρα­κτή­ρων. Γιὰ νὰ ἔ­χου­με νέ­ους μὲ ἦ­θος, ἀν­θρω­πιά, δη­μο­κρα­τι­κὴ εὐ­θύ­νη καὶ μὲ σε­βα­σμὸ στὸν Θε­ό, στὴν Πα­τρί­δα, στὴν πο­λι­τι­στι­κή μας κλη­ρο­νο­μιά».

            Ὁ Κων­σταν­τῖ­νος Χο­λέ­βας γεν­νή­θη­κε στὴν Θεσ­σα­λο­νί­κη τὸ 1957. Εἶ­ναι Πο­λι­τι­κὸς Ἐ­πι­στή­μων, συγ­γρα­φεὺς καὶ ἀρ­θρο­γρά­φος πολ­λῶν ἐ­φη­με­ρί­δων καὶ πε­ρι­ο­δι­κῶν. Εἶ­ναι ἀρ­χι­συν­τά­κτης τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ «Ἐκ­κλη­σί­α», ἐ­πι­σή­μου Δελ­τί­ου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος. Ἀ­πὸ τὸ 1989 συ­νερ­γά­ζε­ται μὲ τὸν Ρα­δι­ο­φω­νι­κὸ Σταθ­μὸ τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος μὲ ἔμ­φα­ση στὰ ἐ­θνι­κὰ καὶ ἱ­στο­ρι­κὰ θέ­μα­τα. Ἔ­χει γρά­ψει πολ­λὰ βι­βλί­α μὲ ἀν­τι­κεί­με­νο τὴν με­λέ­τη τῆς Ἑλ­λη­νορ­θό­δο­ξης ταυ­τό­τη­τάς μας καὶ τῶν συγ­χρό­νων προ­βλη­μά­των τοῦ Ἑλ­λη­νι­σμοῦ. Γιὰ τὸ συγ­γρα­φι­κό του ἔρ­γο ἔ­χει τι­μη­θεῖ μὲ τὸ βρα­βεῖ­ο τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Ἑ­ται­ρεί­ας Χρι­στι­α­νι­κῶν Γραμ­μά­των καὶ μὲ τὸ βρα­βεῖ­ο Δο­κι­μί­ου εἰς μνή­μην Πα­να­γι­ώ­τη Φω­τέ­α.

Πρό­τυ­πες Θεσ­σα­λι­κὲς Ἐκ­δό­σεις | Λαυ­ρέν­τιος Ντετ­ζι­όρ­τζιο

ΕΚ­ΔΟ­ΣΕΙΣ ΒΙ­ΒΛΙ­ΩΝ | ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗ­ΦΙΑ­ΚΕΣ Ε­ΦΑΡ­ΜΟ­ΓΕΣ

Α­ΡΙ­ΣΤΟ­ΦΑ­ΝΟΥΣ 6, Τ.Θ. 135, 421 00 ΤΡΙ­ΚΑ­ΛΑ • ΤΗΛ. 2431-029887, -029897, F­AX 2431-029897 • E-MAIL: DEGIORGIO@TELLAS.GR

Τρίκκη, 15 Νοεμβρίου 2007


.

(441) αναγνώσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *