του Χάρη Δημούτσου

᾿Αγαπητοί συμπολίτες

῾Η κυβέρνηση ἀπεφάσισε νά κτίσει τζαμί στό κέντρο τῶν ᾿Αθηνῶν γιά τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῶν μουσουλμάνων. Θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι ὁ τρόπος λατρείας αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, μέ τῶν χριστιανῶν, ἔχει μεγάλη διαφορά. Οἱ χριστιανοί τελοῦν Μυστήρια μέ ἐπικεφαλῆς ἱερέα. Οἱ μουσουλμάνοι δέν ἔχουν τέτοιες διαδικασίες. Οἱ χριστιανοί ἔχουν ὡς κέντρο ἀναφορᾶς Ναό μέ Θυσιαστήριο (τήν ῾Αγία Τράπεζα). Οἱ μουσουλμάνοι ἀρκοῦνται σέ ἕνα ἁπλό χῶρο καί στρεφόμενοι πρός τήν Μέκκα προσεύχονται μέ ἐπικεφαλῆς ἔναν ὁποιοδήποτε πιστό, ὅπως ἐμεῖς ἔχουμε τόν «ἀναγνώστη».

῞Οταν ὑπάρχει τζαμί μέ μιναρέ, τό κάλεσμα τοῦ κόσμου πού γίνεται πέντε φορές τήν ἡμέρα, πραγματοποιεῖται ἀπό τόν «μουεζίνη», δηλαδή κάποιον πού ἔχει προσληφθεῖ γι’ αὐτό τό ἐπάγγελμα, μέ καλή καί δυνατή φωνή, ὅπως ἐμεῖς ἔχουμε τούς «ψάλτες».

᾿Από τά παραπάνω συμπεραίνουμε ὅτι τούς ἀρκοῦν ἁπλές αἴθουσες, τίς ὁποῖες νοικιάζουν, τίς διαμορφώνουν κατάλληλα, στρώνουν χαλιά γιά νά γονατίζουν καί τελοῦν ἐλεύθερα τά καθήκοντά τους χωρίς νά ἐνοχλοῦν κανέναν. Τέτοια τζαμιά διαβάζουμε ὅτι στήν ᾿Αθήνα ὑπάρχουν περί τά 120. Δέν καταλαβαίνουμε γιατί νά μήν ὑπάρχουν καί γιατί τά ὀνομάζουν «παράνομα», ἄν δέν πειράζουν κανένα καί δέν τελεῖται καμμία ἀξιόποινη πράξη. Οἱ μουσουλμάνοι στήν χώρα μας εἶναι κατά βάσιν λαθρομετανάστες, ἀσχέτως ἄν μετέπειτα ἕνας μικρός ἀριθμός ἐξ αὐτῶν νομιμοποιήθηκε. Στήν συντριπτική τους πλειονότητα χρησιμοποιοῦν τήν χώρα σάν σκαλοπάτι γιά νά πᾶνε ἀλλοῦ. ῞Οταν ἀπό τήν οἰκονομική ἀνέχεια τοῦ λαοῦ, ἀρχίζουν καί ἀποχωροῦν ἀπό τήν ῾Ελλάδα, αὐτά τά τζαμιά θά κλείνουν.

Τό νά κτιστεῖ ὅμως τό ἀναφερόμενο στό Βοτανικό, εἶναι τελείως διαφορετικό. ᾿Εκεῖ δημιουργεῖται ἔνα κέντρο πού θά μείνει γιά πάντα καί ἐπειδή ὑπάρχουν διαφορετικές ὁμάδες μεταξύ τους, θά ὑποχρεωθοῦμε νά κτίσουμε καί ἄλλα. Λένε ὅτι θά εἶναι χωρίς μιναρέ καί μουεζίνη γιά νά μήν προκαλεῖ, γιατί ὁ μιναρές θεωρεῖται ὡς σύμβολο ἰσχύος, ἀλλά ἄν κάποια στιγμή σέ ἀνύποπτο χρόνο τόν κτίσουν αὐθαίρετα, πιστεύει κανείς ὅτι τό ἀνύπαρκτο κράτος, ἔχει τήν δύναμη νά ἐναντιωθεῖ στούς ἑκατοντάδες χιλιάδες μαινόμενους μουσουλμάνους καί νά τό γκρεμίσει; ῎Η μήπως ἄν γίνουν κυβέρνηση τίποτε μπουταροκαμίνηδες, δέν θά κτιστεῖ ἐν ριπεῖ ὀφθαλμοῦ;

Λένε ὅτι θά χωράει μόνον 350 ἄτομα. Στό περιβάλλοντα ὅμως χῶρο θά χωροῦν πολλές δεκάδες χιλιάδων πιστῶν καί μέ τήν ἀναμενόμενη ἐγκατάσταση μεγαφώνων, θά νομίζουμε ὅτι βρισκόμαστε στήν Σαουδική ᾿Αραβία.

Θά διαφωνήσουμε μέ τόν κύριο Κικίλια, πού προτείνει ὡς ἀντάλλαγμα τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. ῎Εχουν ἀναγάγει ἐδῶ καί χρόνια τήν Χάλκη, ὡς τό μεγαλύτερο αἴτημα. Συγγνώμη, ἀλλά μᾶς εἶναι τελείως ἀδιάφορο. Δέν μᾶς χρειάζεται. ῎Αν μᾶς ρωτοῦσαν ἄν θέλουμε τήν ἐπαναλειτουργία χωρίς κανένα ἀντάλλαγμα, ἡ θέση μας εἶναι ὄχι, διότι ὄχι μόνο δέν ἐξυπηρετεῖ σέ τίποτα, ὄχι μόνο γιατί δέν ὑπάρχουν ῞Ελληνες στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά φοιτήσουν, ἕνας δέ μικρός ἀριθμός ᾿Ορθοδόξων ἀλλοφύλων δέν γνωρίζουν ἑλληνικά, ἀλλά κυρίως γιατί θά ὑπάγεται στίς τουρκικές ἀρχές στό τουρκικό πρόγραμμα σπουδῶν καί ἔρμαιο στήν τουρκική προπαγάνδα.

Καλή ᾿Ανάσταση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *