Συνέντευξη Αλεξάντερ Σολζενίτσυν: Μιὰ θυσία γιὰ χάρη τῆς ἀνθρωπότητας

On

Συνέντευξη τοῦ Ἀλεξάντερ Σολζενίτσυν στὸ περιοδικὸ Spiegel Ὁ Ρῶ­σος συγ­γρα­φέ­ας Ἀ­λε­ξάν­τερ Σολ­ζε­νί­τσυν ἀ­να­φέ­ρε­ται στὴ μοι­ραί­α ἱ­στο­ρί­α τῆς χώ­ρας του, στὴν ἀ­πο­τυ­χί­α τῶν με­ταρ­ρυθ­μι­στῶν Γκορ­μπα­τσὼφ καὶ Γι­έλ­τσιν, στὴν ἀ­πο­γο­ή­τευ­ση γιὰ τὴν πο­λι­τι­κὴ τῆς Δύ­σης καὶ στὴν δι­κή του στά­ση ἀ­πέ­ναν­τι στὴν πί­στη καὶ…