Ὁ Ἐμβολιασμὸς τοῦ Φυλετικοῦ Μίσους

Ἐμμανουὴλ Δ. Ροΐδης – Ἅπαντα, τόμος Ε’ σελ. 298-301, Ἑρμῆς 1978 Δὲν δύναμαι νὰ εἴπω ἂν καλῶς ἢ κακῶς πράττουσιν οἱ ἀπὸ τῆς ἰδρύσεως τοῦ ἑλληνικοῦ βασιλείου προϊστάμενοι παρ’ ἡμῖν τῆς παιδείας, ἀπέχοντες πρὸς καλλιέργειαν τοῦ πατριωτικοῦ αἰσθήματος τῆς χρήσεως μέσου, τὸ ὁποῖον μεταχειρίζονται κατακόρως ἀπό τινων δεκάδων ἐτῶν πᾶσαι αἱ κυβερνήσεις τῶν λαῶν, ὧν αἱ ἐθνικαὶ ἀξιώσεις ἐκτείνονται πέραν […]

Read more