«γιὰ διαφάνεια…»

«Ὅταν μιλῶ τόσο συχνὰ γιὰ διαφάνεια, ὑπονοῶ
ἀκριβῶς αὐτό: τὴ δυνατότητα νὰ βλέπεις μέσ’ ἀπὸ τὸ ἀθῶο τὸ ἔνοχο καὶ
μέσ’ ἀπὸ τὸ λευκὸ τὸ μαῦρο»

Ὀδυσσέας Ἐλύτης: «Ἡ μέθοδος τοῦ ‘ἄρα’»

Κώστας Γ. Ζουράρις

εἰδικὸς σύμβουλος τῆς «Μακεδονίας» καὶ τινῶν ἀκόμη

Ἀντίβαρο, ‘Οκτώβριος 2007


Διαφάνεια εἶναι πάντοτε τὰ Ἐπιφάνεια, ποὺ γιορτάζουμε ἐμεῖς, στὸν καθ’
ἡμᾶς Τρόπον: ὅταν φανερώνεται, ἐπιτέλους, στὴν ἐπιφάνεια τῶν πραγμάτων, ἡ
διαφάνεια τῶν ἀληθινῶν. Ἔτσι καὶ στὶς πρόσφατες ἐκλογές: ὁ κυρίαρχος
λαός, ὁ «πάντα εὐκολοπίστευτος καὶ πάντα προδομένος», ἔστω καὶ μέσα στὴν
ἐνδημοῦσα, ἐν δήμῳ «δημοκρατική» του ἀτέλεια, ὁ Λαὸς μᾶς μίλησε τὴν
ἐλύτεια γλῶσσα του: «γιὰ διαφάνεια».

Α: «…διαφάνεια: τὸ νὰ βλέπεις μέσ’ ἀπὸ τὸ ἀθῶο τὸ ἔνοχο…»
Τὸ εἶδε «τὸ ἔνοχο» τῆς κυρίας Γιαννάκου ὁ λαὸς τῆς Νέας Δημοκρατίας. Καὶ
τὴν μαύρισε: ὅλες τὶς νατοκεμαλικὲς μποῦρδες περὶ «ἀποστασιοποιήσεως»
νηφαλίου, ποὺ μᾶς ἔλεγε ἡ πεσοῦσα ὑπουργὸς Παιδείας γιὰ τὸ τρισάθλιο
βιβλίο τῆς «Ἱστορίας», ὁ λαὸς τὶς ἔστειλε στὸν ἀγύριστο. Μένει τὸ
τρισάθλιο κουρελούργημα, προσωρινῶς κρυμμένο… «…γιὰ διαφάνεια», πάλι,
τοῦ ἀληθινοῦ, ἂς προσέξει ὁ νῦν ὑπουργὸς Παιδείας, ποὺ προέρχεται κι ἀπὸ
εὐαίσθητη περιοχὴ τουρκικῶν πλημμυρῶν: νὰ τὸ ἀποσύρει πάραυτα τὸ
νατοκεμαλικὸ αὐτὸ βορβορῶδες, πρὶν τὸν παρασύρει κι αὐτὸν ὁ Ἔβρος του.
Ναί, γιατὶ τὸν εἶδα νὰ τὰ μασάει, ἐν ψελλίσματι… Θυμήσου τὸν ἐν Κηφισσῷ
πνιγμὸν τῆς Γιαννάκου… νεόδμητε.

Β. «…γιὰ διαφάνεια: νὰ βλέπεις μέσ’ ἀπὸ τὸ λευκὸ τὸ μαῦρο».
Τὰ Ἐπιφάνεια τῆς ἀλήθειας, στὴν Α΄ ἐκλογικὴ περιφέρεια τῆς Θεσσαλονίκης:
ὁ λαὸς της φανέρωσε τὴν διαφάνεια τῶν πραγμάτων. Ἡ Νέα Δημοκρατία
ἔχασε, νικώντας. Ἔχασε ἐδῶ τὸ 6.5% τῆς δυνάμεώς της, ἔναντι τοῦ 2004!
Νικῶντας! Σκέψου καὶ νά ’χανε… (2007: 37,38% καὶ τὸ 2004: 43,89%). Ἐνῶ,
ταυτοχρόνως, τὸ ΠΑΣΟΚ ἔπεσε κι αὐτό! Οὔτε τὸ φαινόμενον «Ψωμιάδης» τὴν
ἔσωσε, ποὺ τὸν ἔβαλαν ἆρον-ἆρον, νὰ νικήσει τὴν διαφάνεια τῶν προφανῶν.
Καὶ ἡ διαφάνεια… «νὰ βλέπεις μέσ’ ἀπὸ τὸ λευκὸ τὸ μαῦρο», εἶναι αὐτή,
ποὺ μαύρισε τὴν Νέα Δημοκρατία, στὴν Α΄ καὶ Β΄ Θεσσαλονίκης, δηλαδὴ στὸν
πιὸ εὐαίσθητο δείκτη, πάντοτε, τῶν ἑλληνικῶν ἐκλογῶν:
Μαῦρο πρῶτον, «…γιὰ διαφάνεια»: ἡ Θεσσαλονίκη ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἡ
πανελλήνια πρωτεύουσα τῆς ἀνεργίας γιὰ τὶς γυναῖκες καὶ τοὺς νέους. Ἡ
ἀποβιομηχάνιση ἐξακολουθεῖ νὰ θερίζει, ὅπως, αὐστηρός, ἐπισημαίνει ὁ
κύριος Μυλωνᾶς, ἡ παρακμὴ τοῦ μικρομεσαίου ἐμπορίου της, καλπάζει, ὅπως
ἐπισημαίνουν ὅλα τὰ ἐπιμελητήριά της, τὴν δὲ κατασκευὴ τῆς 6ης προβλῆτος
τὴν ἀκούω ἀπὸ τὸν Καραμανλῆ-θεῖο ἀπὸ τὸ 1956 (καὶ τώρα εἶμαι
συνταξιοῦχος τρίτης ἡλικίας). Οὐδὲν δὲ εὐρῶον ἔπεσε, ἐπὶ τριάμιση χρόνια
τοῦ νῦν ἀνηψιοῦ, οὔτε γιὰ τὴν παραλιοκτόνον «ὑποθαλασσίαν», οὔτε γιὰ
τὸν ἐντελῶς «λοξόν», λογικῶς, διάδρομον τοῦ ὀμιχλοβαλτώδους ἀεροδρομίου
μας.
Τί-πο-τε! «Ἄρα»; Μεῖον 6,50% στὴν Νέα Δημοκρατία, ποὺ δὲν τὰ πῆρε τὸ ΠΑΣΟΚ (εὐτυχῶς).
Μαῦρο δεύτερον, «…γιὰ διαφάνεια»: Ἡ Θεσσαλονίκη, μαύρισε τὸ ἐπονείδιστο
βιβλίο τῆς «Ἱστορίας». Ἀμειλίκτως. Ἡ ἐφημερὶς «Μακεδονία», ὡς «ἡ πρώτη
πρωινὴ ἐφημερὶς ἐν Θεσσαλονίκῃ», ὁ ἐκ τῶν ἐγκρίτων Κρείττων Σαλπιγκτῆς
κι ἐγώ, «ὅλοι μαζί», εἴμαστε περήφανοι, ποὺ ἐκστρατεύσαμε καὶ συμβάλαμε
οὐκ ὀλίγον στὴν πάλη, τὴν νικήσασα τὰ βέβηλα, τὰ κίβδηλα καὶ τὰ σκύβαλα
τῆς νατοκεμαλικῆς συμμωρίας… Ἡ Νέα Δημοκρατία κατόρθωσε ἐπὶ ἕναν
ὁλόκληρο χρόνο, νὰ δώσει ρεσιτὰλ κουταμάρας: ἕνα βιβλίο ποὺ δὲν ἦταν
δικό της, ἕνα περιεχόμενο πού, εὐτυχῶς, τὸ ἔφτυνε ὅλος ὁ κόσμος της, μία
συνομωσία ποὺ τῆς ἦταν ξένη, γονεῖς, δασκάλους καὶ σωματεῖα ἐθνοτοπικὰ
τοῦ σύμπαντος Ἑλληνισμοῦ, ὅλα αὐτά, ἡ Νέα Δημοκρατία κατόρθωσε νὰ τὰ
κάνει ἄνω κάτω μὲ τὴν ἀβουλία της. Ἀποτέλεσμα: μεῖον 6,50%.
Μαῦρο τρῖτον, «…γιὰ διαφάνεια»: Στὴν Θεσσαλονίκη, τὴν Πέμπτη πρὸ τῶν
ἐκλογῶν, ὁ Καραμανλῆς μίλησε παλληκαρίσια γιὰ τὸ Σκοπιανό, ποὺ ταλανίζει
ὀδυνηρῶς ἐμᾶς ἐδῶ τοὺς Μακεδόνες, ἀλλὰ μαλθακίζει ἀρκούντως τὴν
μεμαλθακισμένην Χωματερὴ τῶν Ἀθηνῶν. Ναί, παλληκαρίσια, Ἀλλὰ τὴν Κυριακὴ
τὸ βράδυ, ἐνώπιον διακοσίων ξένων ἀνταποκριτῶν τῆς ὑφηλίου, αὐτὰ τὰ
γνήσια καὶ παλληκαρίσια, ὁ Καραμανλῆς δὲν τὰ ξαναεἶπε… Ὅπως ἀκριβῶς
ἀδράνησε, μὲ μισόλογα, ἔναντι τῆς Σκοπιανῆς κιβδηλείας καὶ ἀπειλῆς, ἐπὶ
τράμιση χρόνια. «Ἄρα»; Ἄρα, μεῖον 6,5%, γιὰ τὴν Νέα Δημοκρατία, στὴν
Περιοχὴ Θεσσαλονίκης, πρωτεύουσας ὡς γνωστὸν τῆς Μακεδονίας τῶν Σκοπίων…
Ἂν ὁ Καραμανλῆς θέλει νὰ ὑπνώττει καὶ στὴν δεύτερη τετραετία (;) ἔτσι,
φαίνεται πὼς τότε, «γιὰ διαφάνεια…» θὰ «γρηγοροῦν» οἱ Σκοπιανοὶ κι ὁ
Καρατζαφέρης, διότι καὶ ἡ Ἀριστερὰ, ἐδῶ, ὑπνώττει. Ἂς πρόσεχε ὁ
Καραμανλῆς: μεῖον 6,5%…
Ἀνθ’ ἡμῶν Γουλιμῆς»: γιὰ διαφάνεια…»
Τὸ «ὅλον ΠΑΣΟΚ» εἶναι ἐδῶ, ἑνωμένο, δυνατό. Καὶ συντετριμμένον… Ὅταν
τοὺς ἔλεγα, ἐπὶ μῆνες, ὅτι, μὲ τὸν Γιωργάκη ἀρχηγὸ καὶ τοὺς βρυκόλακες
τοῦ Σημίτη, τοῦ ἀσφαλιστικοῦ, τοῦ χρηματιστηρίου, τοῦ Ναὶ στὸ σχέδιο
Ἀνάν, ναί, αὐτή, «ἡ Ἑλλάδα στοὺς Ἕλληνες» θὰ εἶναι πάλι στὸ μεῖον
τέσσερα ἔναντι τοῦ Καραμανλῆ, μοῦ ἔλεγαν – τὰ λὲς αὐτά, ὡς κακιὰ σπορά… –
Ὄχι, ἀπαντοῦσα: ὅπως ὁ Ἐλύτης, «μιλῶ τόσο συχνὰ γιὰ διαφάνεια…». Καὶ ἡ
διαφάνεια διαφαινόταν στὰ Ἐπιφάνεια τῶν ἀληθινῶν, ἐκτὸς κι ἂν «οἱ
βλέποντες οὐκ ἔβλεπον» καὶ οἱ «κλύοντες ἤκουον μάτην»… Σ’ ἕνα
τηλεοπτήριον, τὴν Κυριακὴ τοῦ Βενιζέλου, καθόμουν δίπλα σ’ ἕναν πασόκο
μεγαλόσχημο καὶ παραδίπλα ἀπὸ ἕναν κακόσχημο τοῦ ΠΑΣΟΚ, ποὺ τὸν ἀκούω νὰ
λέει (σὲ ὥρα πράϊμ τάϊμ…): – ἐγὼ κατάλαβα πὼς μᾶς ἔκανε, τελευταία ὥρα,
τὴν μεγάλη ζημιά, ἡ ἱστορία μὲ τὴν Πατουλίδου – κι ὁ μεγαλόσχημος τοῦ
ΠΑΣΟΚ, νὰ μοῦ ψιθυρίζει: ναί, ναί…
Μὰ τί περιμένεις, ἀπὸ τὸν ἐστεμμένο τοῦ «δεξιοπασόκ» (κατὰ Τζουμάκα),
βαμπίρ-Σημίτη; Τί περιμένει ὁ Πασόκος τοῦ «ἡ Ἑλλάδα στοὺς Ἕλληνες», ἀπὸ
τὴν ἀμερικανικὴ διαφάνεια τοῦ ἐστεμμένου τῆς δυναστείας, ὁ ὁποῖος, ὡς
«συμβούλους» χρίζει, κενοβριθεῖς τινὲς αὐστραλοπιθήκους, παρηκμασμένους
ἀνακτορικοὺς τῆς Φρειδερίκης καὶ «ἀρκούδους» ἐγχωρίας παραγωγῆς; Κι
«ὅλοι μαζί» αὐτοί, ἀνεπιξέστως ἄξεστοι, νὰ «χειρίζονται» τὸ σύμβολο τοῦ
νεώτερου Ἑλληνισμοῦ, τὴν ὑπέρπρωτη Ὀλυμπιονίκη;
Κι ἕνα, μοῦ εἶναι ἀκατανόητο: καλά, τόσα χρόνια, ποὺ μπαινοβγαίνει ὁ
Γεώργιος Α. Παπανδρέου στὴν «Χαριλάου Τρικούπη», ἀκόμη δὲν ἔχει
καταλάβει, ὅτι ὑπῆρξε, ὑπάρχει καὶ θὰ ὑπάρχει, ἐς ἀεί, ὡς ὁ Γουλιμῆς τῆς
Βούλας Πατουλίδου;

«Ἀνθ’ ἡμῶν Γουλιμῆς» Β΄: «γιὰ διαφάνεια…»
Ἄρα; Ἄρα «γιὰ διαφάνεια…», οἱ ἀδιαφανεῖς καὶ σκοτεινιασμένοι ὀφθαλμοὶ
τοῦ ΠΑΣΟΚ πρέπει νὰ δοῦν, πώς, ἂν θέλουν «νὰ δοῦν» προκοπή, δηλαδὴ
ἐξουσία, ὁ μόνος Χαρίλαος Τρικούπης γιὰ τὴν «Χαριλάου Τρικούπη» τους,
εἶναι ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος. Ἔτη φωτός, κατὰ τὰ καθ’ ἡμᾶς Ἐπιφάνεια,
ἐπιφανέστερος ὅλων τους. Βγάζει μάτι…
Ἂν οἱ Πασόκοι, μὲ τὶς σαχλιεπίσαχλες «δημοκρατικὲς διαδικασίες» τους,
κατορθώσουν νὰ αὐτοκτονήσουν, ὁ Καραμανλῆς θὰ κάνει περιπάτους, καὶ θὰ
πέσει, ὅταν πέσει, μόνος του.
Βενιζέλος λοιπόν, γιὰ νά ’χει καὶ τζέρτζελο. Κινδυνῶδες… Ἀλλοιῶς, ἀνθ’ ἡμῶν ὁ Γουλιμῆς τῆς δυναστείας… καὶ τῆς νηστείας…

http://palio.antibaro.gr/society/zouraris_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9_pol.php

.

(845) αναγνώσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *