Ἀρκεῖ εἰς ἀνθρωπος ζήλω πεπυρωμένος ὁλοκλῆρον διορθῶσαι δῆμον..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *