«Ἐσὺ ποὺ πῆρες τὴν ἀπόφαση νὰ γίνεις δάσκαλος, ἔτσι κι ἔτσι ἔχεις δώσει, ὡς τώρα, πολλὲς ἐξετάσεις. Θυμήσου, προτοῦ ν’ ἀρχίσεις τὴν δουλειά σου, νὰ κάμεις καὶ μιά τελευταῖα ἐξέταση, ὄχι μπροστὰ σὲ ἐπιτροπὲς καὶ καθηγητές, παρὰ μονάχος, ὁλομόναχος μὲ τὸν ἑαυτό σου. Ρῖξε μιά ματιὰ στὴν ψυχή σου καὶ κοίταξε: Καίει ἐκεῖ μέσα ἄσβηστη κι ἀσάλευτη ἡ λαχτάρα γιὰ τὸν ἄνθρωπο; Τότε πάει καλὰ κι εὐλογημένη ἡ ἀπόφασή σου. Ἂν ὅμως βρεῖς πὼς ὅλος ὁ πόθος σου εἶναι πότε νὰ ἐλευθερωθεῖς ἀπ’ αὐτὸν καὶ συλλογίζεσαι μόνον πῶς καὶ πότε θὰ πλουτίσεις, τότε ἄλλαξε τὸ ταχύτερο ἀπόφαση, ἐν ὅσῳ εἶσαι ἀκόμη νέος, γιατί βρίσκεσαι σὲ στραβὸ δρόμο. Ὅ,τι ἐλπίζεις, δὲν θὰ σοῦ τὸ φέρει τὸ ἐπάγγελμά σου. Κι ὁ ἴδιος τὸ βλέπεις, ἡ Πολιτεία δὲν εἶναι γενναία στοὺς μισθούς της… Ἂν ὅμως ἡ ψυχή σου μοιάζει κάπως μὲ τὴν ψυχὴ τῆς Μάνας, ποὺ κι ὅταν τὸ γεννήσει τὸ παιδὶ ἐξακολουθεῖ, μὲ τὴν ἀδιάκοπη τρεμοῦλα καὶ λαχτάρα, ὁλοένα νὰ τὸ δημιουργεῖ καὶ νὰ τὸ φτιάχνει, τότε νὰ εἶσαι βέβαιος, πὼς δὲν θὰ γκρεμισθεῖς ἀπὸ τὰ ὕψη, ποὺ ἀνέβασες τὸν ἑαυτό σου μὲ τὴν ἀπόφασή σου νὰ γίνεις δάσκαλος καὶ τὴ ζωή σου θὰ περάσεις ἀνθρωπινά… Σὰν τὴν ψυχὴ τῆς Μάνας πρέπει κι ἡ δική σου ψυχὴ νὰ εἶναι ὑπὸ ἀδιάκοπη λαχτάρα φλογισμένη. Τότε πήγαινε μὲ θάρρος μπροστά, ἀλλιῶς γύρισε πίσω, ἐπειδὴ ἡ ζωή σου θὰ εἶναι πάντα δυστυχισμένη».

Τὸ ὡραῖο καὶ ρομαντικὸ αὐτὸ κείμενο ἀνήκει στὸν φιλόλογο καὶ κριτικὸ Γιάννη Ἀποστολάκη καὶ γράφτηκε πρὶν ἀπὸ 80 περίπου χρόνια. Στὶς πρόσφατες ἀνακοινώσεις τῶν βάσεων γιὰ τὰ ΑΕΙ, διαπιστώσαμε ὅτι τὸ ἐπάγγελμα, ἡ δουλειὰ τοῦ δασκάλου ἀπέκτησε αἴφνης λάμψη. Οἱ φτωχοὶ συγγενεῖς τῆς Ἐκπαίδευσης μαγνητίζουν τοὺς μαθητές. Δέλεαρ ὁ εὔκολος καὶ γρήγορος διορισμός. Οὐδὲν τὸ μεμπτόν, θὰ πεῖ κάποιος.

Κατατρομαγμένοι οἱ νέοι ἀπὸ τὸ ἀνθρωποβόρο τέρας τῆς ἀνεργίας, παραμερίζουν τὶς ὅποιες κλίσεις και… κλήσεις τους καὶ ἐπιλέγουν αὐτὸ ποὺ παρέχει σίγουρη δουλειά. Τὸ ἐπάγγελμα τοῦ δασκάλου ἔχει ὅμως μιά ὑψοποιὸ ἰδιαιτερότητα. Προϋποθέτει ἕνα προσόν, τὸ ὁποῖο δὲν ἀνιχνεύεται στὶς ἐξετάσεις: ἡ ἀγάπη πρὸς τὸ παιδί, «ἡ ἀσάλευτη καὶ ἄσβηστη λαχτάρα γιὰ τὸν ἄνθρωπο», ὅπως σημείωνε ὁ Ἀποστολάκης.

Ἔχω γράψει κι ἄλλοτε πὼς κατ’ ἀντίθεση πρὸς τοὺς ὑπόλοιπους ἐργαζόμενους, ποὺ δίνουν ὅ,τι ἔχουν, οἱ δάσκαλοι δίνουν (διδάσκουν) ὅ,τι εἶναι. Καὶ αὐτὸ εἶναι ποὺ μεταβάλλει τὸ ἐπάγγελμα τοῦ δασκάλου σὲ λειτούργημα, γι’ αὐτὸ καὶ ὀνομάστηκε τὸ ἄγειν ἄνθρωπο, ἡ ἀγωγή, «τέχνη τεχνῶν καὶ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν». Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος , ὁ ὁποῖος ἀφιέρωσε τὴν χριστομίμητο ζωή του στὴν παιδαγωγία τῆς νεότητας, ἔγραφε: «τοῦτο διδασκάλου ἀρίστου, τὸ δι’ ἐαυτοῦ παιδεύειν ἃ λέγει», αὐτὸ εἶναι τὸ χαρακτηριστικο τοῦ ἄριστου δασκάλου, τὸ νὰ διαπαιδαγωγεῖ, ἐπιβεβαιώνοντας τὰ ὅσα διδάσκει μὲ τὸ προσωπικὸ του παράδειγμα. Γιὰ νὰ σημειώσει κάπου ἀλλοῦ «καὶ ἐπὶ τὴν ἀγάπην κατάφευγε συνεχῶς, συσκιάζων τὸ φορτικὸν τῶν εἰρημένων», νὰ καταφεύγει, δηλαδή, ὁ δάσκαλος συνεχῶς στὴν ἀγάπη, γιὰ νὰ ἐλαφρύνει τὸ φορτίο τῆς διδασκαλίας. Καημὸ τὸ ἔχω νὰ διεξαχθεῖ κάποτε ἕνα παιδαγωγικὸ σεμινάριο μὲ θέμα συμβουλὲς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στοὺς δασκάλους. Τὰ ἁγιασμένα λόγια τους, γεμάτα ἀγάπη γιὰ τὸν πλησίον, εἶναι ἀπαγορευμένα ἀπὸ τὴν «Νέα Ἐποχή» τῆς Παιδείας. Ἕνα τέτοιο ὅμως σεμινάριο θὰ προκαλοῦσε τὰ εἰρωνικὰ μειδιάματα τῶν δῆθεν προοδευτικῶν. Πῶς νὰ ἀκουστοῦν λόγια σὰν τὰ παρακάτω: «Ὁ δάσκαλος πρέπει νὰ διακρίνεται καὶ ὅταν μιλάει καὶ ὅταν σιωπᾶ («φθεγγόμενον καὶ σιγῶντα») καὶ ὅταν τρώει καὶ ὅταν κάνει ὁτιδήποτε ἄλλο, καὶ ἀπὸ τὸ βάδισμά του καὶ ἀπὸ τὸ βλέμμα του καὶ ἀπὸ τὴν ἐμφάνισή του καὶ ἀπὸ ὅλα γενικά». Τὰ μάτια τῶν μαθητῶν στρέφονται ἄγρυπνα πάνω μας καὶ ἢ μιμοῦνται ἢ ἀπωθοῦνται.

Ἡ παλαμικὴ ρήση «σχολεῖο ἴσον δάσκαλος» ἰσχύει διαχρονικά. Σήμερα αὐτὸ ποὺ εἰσπράττουμε ἀπὸ τὴν Πολιτεία καὶ τοὺς ἐκπροσώπους της εἶναι ἀπειλὲς γιὰ ἀξιολόγηση (ἀπὸ ποιούς;), φοβέρες γιὰ δικές της παραλείψεις, ἐπικρίσεις, γιατί παραμένουμε ἀπροσάρμοστοι στὶς νέες τεχνολογίες καὶ ἄλλα ἠχηρὰ καὶ ἀνθηρὰ κοτσανολογήματα. Ἔχω τὴν αἴσθηση ὅτι οἱ νέοι ποὺ μπαίνουν στὴν ἐκπαίδευση μὲ ἀποκλειστικὸ κίνητρο τὴν ἐξασφάλιση τοῦ δημοσίου, θὰ ἀπωλέσουν, ἢ μᾶλλον θὰ παραχωρήσουν, πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ χαρακτηρίζουν ἕνα σχολεῖο ἐλεύθερο καὶ δημοκρατικό. «Ἂν συλλογίζεσαι μόνο πότε θὰ πλουτίσεις, ἄλλαξε ἀπόφαση», πράγμα ἀδύνατο βέβαια. Γιὰ ἄλλους παιδαγωγία εἶναι λειτούργημα καὶ γιὰ ἄλλους ἁπλῶς δουλειὰ ἢ καί… δουλεία. Ἴσως ἡ λέξη δάσκαλος να προέρχεται ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο ρῆμα δάω, ποὺ σημαίνει φωτίζω (ἐξοῦ καὶ δάδα-δαδί), τὸ ὁποῖο μὲ ἐνεστωτικὸ ἀναδιπλασιασμὸ γίνεται δαδάσκω, διδάσκω= διδάσκαλος=δάσκαλος. Τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας οἱ Δάσκαλοι τοῦ Γένους ὀνομάζονταν φωτιστές. Ἡ ἀμάθεια ἰσοδυναμοῦσε μὲ τὸ σκοτάδι. Σήμερα, τὴν περίοδό τῆς… τιποτοκρατίας καὶ τοῦ νεο-ραγιαδισμοῦ, χρειάζονται δάσκαλοι, φωτιστές, οἱ ὁποῖοι τιμοῦν τὸ λειτούργημά τους καὶ ὄχι φωταδιστές, ποὺ διαχέουν προκλητικὰ τὴν δουλεία τους και προβάλλουν τά νεφελώδη ἰδεολογήματά τους.

ἐφ. «ΓΝΩΜΗ» Κιλκίς

10-9-2004

Νατσιός Δημήτρης- δάσκαλος

ἀφιερώνεται στούς φοιτητές τοῦ παιδαγωγικοῦ.

15 thoughts on “Δάσκαλος: λειτούργημα ἢ δουλειά;

 1. Δασκάλες φωτιστές , πρότυπα σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς για τους σημερινούς μας εκπαιδευτικούς , υπήρξαν οι ηρωϊκές δασκάλες του Μακεδονικού Αγώνα . Ζήτησαν οι ίδιες να τοποθετηθούν σε απομακρυσμένα χωριά της Μακεδονίας μας για να διδάξουν με κίνδυνο της ζωής τους Γλώσσα και Ιστορία , Χριστό και Ελλάδα . Με αγάπη και αυτοθυσία .
  Δυο από αυτές , η Βελίκω Τράϊκου και η Βασιλική Φιλιππίδου, αναπαύονται μετά από τον μαρτυρικό τους θάνατο στα κοιμητήρια της Βαγγελίστρας στην περιοχή της πανεπιστημιούπολης της Θεσσαλονίκης . ‘’Όσοι πιστοί Θεσσαλονικείς’’ θα μπορούσαν να προσέλθουν και να αποθέσουν λίγα λουλούδια στον λησμονημένο τους τάφο . Το αξίζουν . Τους το οφείλουμε .
  Στις 13 Οκτωβρίου , ημέρα που έπεσε το Παλληκάρι ( ο Παύλος Μελάς ) , είναι μια καλή ευκαιρία … Ο τάφος τους βρίσκεται μπροστά ακριβώς από το Ναό των κοιμητηρίων . Κάποιοι μικροί μαθητές από τη Θεσσαλονίκη πήγαν αυτές τις ημέρες και τον σημαιοστόλισαν ! Εύγε σ’ αυτούς και στους φιλότιμους δασκάλους τους .

 2. Οι σημερινοί φοιτητές του παιδαγωγικού είναι αυτοί που έχουν μεγαλώσει με το Big Brother και τις θλιβερές απομιμήσεις του. Πόσοι από αυτούς νομίζετε ότι έχουν αντισταθεί στην σαβούρα του σκουπιδοντενεκέ της τηλεαποβλάκωσης; Φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ λίγοι. Μακάρι να διαψευσθώ. Πολύ φοβάμαι όμως ότι οι περισσότεροι διάλεξαν να σπουδάσουν το συγκεκριμένο όχι συνειδητά αλλά γιατί υπολόγισαν ότι αυτές οι σπουδές θα τους απέφεραν σίγουρη δουλειά. Γι’ αυτό τα πράγματα γίνονται στο πόδι και αυτό το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα κύριε Νατσιέ. Εξ άλλου δεν ξέρω πόσο καιρό θα είναι χρήσιμοι οι ελληνόφωνοι δάσκαλοι έτσι όπως έχουμε καταντήσει και αν δεν αντιδράσουμε.

 3. @ Λουκά

  Γιατί πας τόσο παλιά. Έχουμε πρόσφατα παραδείγματα την Ελένη Φωκά και την Χαρά Νικοπούλου.

  _________________

  Σαφώς η δουλειά του δασκάλου, όπως του ιερωμένου, του γιατρού και του ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ είναι λειτούργημα, άσχετο αν πολλοί απ’ αυτούς και ιδίως οι πολιτικοί, το έχουν ξεφτιλίσει.

  Δάσκαλε Δημήτρη, έπρεπε να ήταν κι άλλοι σαν κι εσένα.

 4. Κάτι έγινε και το σχόλιο δεν εμφανίστηκε.

  @ Λουκά

  Γιατί πας τόσο παλιά; Η Ελένη Φωκά και η Χαρά Νικοπούλου είναι λαμπρά παραδείγματα στους σημερινούς χαλεπούς καιρούς.

  Δάσκαλε Δημήτρη, συνέχισε έτσι το λειτούργημά σου. Μακάρι να το έβλεπαν όλοι, όπως εσύ. Ο τόπος χρειάζεται τέτοιους παιδαγωγούς.

 5. ας σταματησει επιτελους αυτο το αλληλολιβανισμα μας εχει καταντησει γελοιο…
  οι σημερινοι δασκαλοι δεν αξιζουν μια πλην ελαχιστων εξαιρεσεων.
  2ο χρονια εκπαιδευτικος- στην πρωτοβαθμια και μετα με μεταταξη στη δευτεροβαθμια- το μονο που εχω δει ειναι παχυσαρκους αριστεριστες υπερκαταναλωτες που το μονο που τους ενδιαφερει ειναι η τσεπη τους, το παχυ τους εντερο, πως θα κλεψουν καμια ωρα και καμια μερα και πως θα καταβαλουν τη λιγοτερη προσπαθεια- πλην εξαιρεσεων επαναλαμβανω.

  και ισως το κυριοτερο/
  πως θα κανουν μαρξιστικη διεθνιστικη προπαγανδα μετατρεποντας τα ελληνοπουλα σε γενιτσαρους απατριδες μισελληνες.

  δεν ανατρεπεται αυτη η κατασταση πλεον με λογια με αφορισμους και με οργισμενα αρθρακια, αλλα με σκληρο αγωνα και ποταμους αιματος για να γκρεμισουμε την αριστεριστικη, διεθνιστικη, νεοταξιτικη,ανθελληνικη, εθνομηδενιστικη, μαρξιστοφιλελευθερη νοοτροπια που εχει επικρατησει απολυτα απο το 81 μεχρι σημερα…

 6. hektor και τι πρεπει να κανουμε?….
  Να επιστρεψουμε στους φασιστες επιθεωρητες που εμπαιναν με το ετσι θελω στις ταξεις ελεγχοντας την διδασκαλια?
  Πάντα, μα πάντα, οι δάσκαλοι ήταν παιδιά της εργατικής τάξης. Δηλαδή με το ζόρι θέλετε δασκάλους εθνοσωτήρες??
  Πιστεύω πως οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι πιο ευσυνείδητοι δημόσιοι υπάλληλοι, πάντα φυσικά και παντού υπάρχουν εξαιρέσεις.
  Συμφωνώ πάντως πως ο δάσκαλος οφείλει να επιτελεί λειτούργημα και πως οι σημερινοί φοιτητές παιδαγωγικού είναι στην πλειονότητα τους απαθή προιόντα του σημερινού συστήματος…..Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως πρέπει να δημιουργήσουμε εθνικιστικά πανεπιστήμια….

 7. arxoxris
  τι να δημιουργησετε εθνικιστικα πανεπιστημια???
  εμεις θα τα δημιουργησουμε οταν ερθουμε στην εξουσια, οχι εσεις!!!
  τωρα που εχετε εσεις οι αριστεριστες διεθνιστες την εξουσια δημιουργησατε ανθελληνικα, διεθνιστικα, μαρξιστομπολσεβικικα παν/μια και σχολεια.
  οταν ερθουμε εμεις οι εθνικιστες- ειναι θεμα χρονου- θα τα γκρεμισουμε ολα και θα χτισουμε απο την αρχη μια ελληνικη εθνικιστικη κοινωνια.
  απλουστατον…

 8. hektor
  Άντε στο κλουβί που μεγάλωσες, παλιοφασιστα! Όλα τα παιδικά σας συμπλέγματα και την α-γαμία στους ξένους πρέπει να τα βγάλετε. Ανθελληνικά, αντιχριστιακνικά ζώα!!! ΟΥΣΤ ΡΕ!!!

 9. Ας μη ρίχνουμε το έπίπεδό μας και βγάζουμε οργή και δυσωδία για ένα τόσο λεπτό και σοβαρό θέμα. Θα συμφωνήσω με τους προλαλλήσαντες ως προς το γεγονός του “λειτουργήματος” κι όχι της εργασίας του δασκάλου. Πολύ περισσότερο απο το γιατρό μάλλον, έρχεται να διαπλάσει χαρακτήρες και τρόπο σκέψεις. Πότε με μεγάλη επιτυχία, πότε με μικρότερη, ανάλογα τη γνώση, την παιδεία, το ήθος και τις αξίες του καθενός. Στο σχολείο που φοιτά το παιδί μου (μαθητής Α΄δημοτικού), που λειτουργεί πρώτη φορά πιλοτικά χωρίς καμμιά απολύτως υποδομή, (υπόγειες αίθουσες, 25 μελή τμήματα, ανύπαρκτες αίθουσες σίτησης για το ολοήμερο, ανύπαρκτοι χώροι για θεατρική και φυσική αγωγή κατά τα άλλα το πιλοτικό μας μάρανε), είχαμε την πρώτη ενημέρωση ως γονείς απο τη δασκάλα προ ημερών! Πρόκειται για μια εξαίρετη κοπέλα είκοσι οκτώ ετών η οποία με θλίψη μας επεσήμανε τα εξής: 1ο) από τα χριστούγεννα θα έλθουν οι περιβόητοι διαδραστικοί πίνακες, για να εκτεθούν τα παιδιά μας στην πλήρη ακτινοβολία όλες αυτές τις ώρες, θέτοντας υπο εξαφάνιση τη φαντασία τους και την κριτική τους ικανότητα, αλλά και την εκμάθηση γραφής! Όλα με προβαλλόμενες εικόνες στον πίνακα με την οθόνη αφής, άρα χωρίς να του προβάλλεις εικόνα πελάγωσε, αφού δε θα μπορεί το μυαλό του να λειτουργήσει αυτόνομα! 2ο)Οι συμπεριφορές των παιδιών (όχι όλων) είναι απρόβλεπτες, καθώς μιμούνται ακόμη κι εντός της τάξης χαζοήρωες από τα χαζόσήριαλ τύπου (πάτυ και ζωή της άλλης), λαμβάνοντας ρόλους μεταξύ τους κι επαναλαμβάνοντας ακριβώς τους διαλόγους σε ύφος και στυλ!!! 3ο) Η επιθετικότητα και η ανυπακοή, είναι “απλή καθημερινότητα” καθώς οι ήρωες των κινουμένων σχεδίων είναι θρασύτατοι, επιθετικοί και εριστικότατοι! Ενώ όλο αυτό συνδιάζεται με τερατόμορφα αυτοκόλητα και σχολικά είδη, που έχουν σπεύσει να προμηθευτούν πληρώνοντάς τα αδρά! Με λύπη πραγματικά, μας δήλωσε: Σας υπόσχομαι να κάνω ότι μπορώ για να ΜΑΘΟΥΝ τα παιδιά σας, ότι περισσότερο και καλύτερο περνά απο μένα! Ήδη στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης, που υποτίθεται πως πρέπει να μιλούν για ένα θέμα (πχ περιβάλλον, ανακύκλωση κλπ), παλεύω ένα προς ένα, να δω τι αδυναμία έχει σε γραφή, ανάγνωση ή αρίθμηση, ώστε να το ενισχύσω όσο μπορώ! Επίσης μας δήλωσε απερίφραστα τη λύπη της για το νέο σύστημα, που θέλει κάθε διδακτική ώρα να μπαίνει κι άλλος δάσκαλος στην τάξη οπότε τα πρωτάκια να είναι πελαγωμένα και να μην μπορούν να “δεθούν” με το δάσκαλό τους! Ευτυχώς δασκάλους έχουμε και σαφέστατα θα υπάρχουν κι άλλα τέτοια λαμπρά παραδείγματα νέων ανθρώπων, που θέλουν να προσφέρουν απο ψυχής. Το θέμα είναι όμως πως να τους στηρίξουμε, να μην τους καταπιεί η απαράδεκτη βλακεία που επικρατεί και την κατονομάζουν προοδευτικό εκπαιδευτικό σύστημα;

 10. “Όλα τα παιδικά σας συμπλέγματα και την α-γαμία στους ξένους πρέπει να τα βγάλετε.”

  μήπως όμως και εσείς τα δικά σας στους Έλληνες;

 11. αυτο σαν απαντηση μου στον θλιβερο αναρχομπολσεβικο ουστ,σαυτο το τρισαθλιο υποκειμενο, που ακουει ελλαδα, εθνος, πατριδα και βγαζει καρκινο…
  αλλα και για ολους τους αστουληδες…

  Σαν τους καθηγητάδες: λόγια, λόγια, λόγια…
  Οι καθηγητάδες τελικά είναι σαν τους πολιτικούς ή οι πολιτικοί σαν τους καθηγητάδες; Το σίγουρο είναι ότι οι πολίτες είναι μαθητές και μάλιστα “στουρνάρια”. Έλεγε κάποτε ο Χάιντεγκερ ότι κομμάτι της αυθεντίας ενός καθηγητή απορρέει από την μη κατανόηση των λεγομένων του. Είναι πλήρως αληθές σήμερα ότι κομμάτι της αυθεντίας ενός πολιτικού απορρέει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Λέει ο πολιτικός ότι θα λυθεί το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης και κανείς από τους χάνους κάτω δεν κάθεται να σκεφτεί ότι αυτός ο πολιτικός ούτε την βούληση έχει, ούτε την αρμοδιότητα σε ένα κράτος το οποίο έχει παραδωθεί σιδηροδέσμιο στους παγκόσμιους εξουσιαστές.

  “Λεφτά υπάρχουν” έλεγε ο σημερινός πρωθυπουργός και κανείς δεν κάθησε να σκεφτεί ότι αφού “λεφτά υπάρχουν” τότε ας ψηφίσουμε τον προηγούμενο που τα έκανε να υπάρχουν. Ο πλήρης παραλογισμός στο δρόμο με τα χρωματιστά σημαιάκια ή αλλιώς η Ελλάδα στο δρόμο με τις λεύκες. Απροκάλυπτα ψέμματα που απευθύνονται σε απροκάλυπτους ανόητους και στην μέση οι ελάχιστοι, ομολογουμένως, που δεν έχουν γίνει ακόμα ζόμπι. Κύριο χαρακτηριστικό της Ελληνικής κοινωνίας και πολιτικής η ατολμία, η φλωριά. Ο αστός διαφορετικός από όλο το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο δεν αγριεύει μέσω του ίδιου του του φόβου, αλλά κουρνιάζει στην τρύπα φοβούμενος το τίποτα. Αυτόν τον αστό καταφέρνουν να τον τρομοκρατήσουν ακόμα και οι πυρήνες της φλωριάς. Στο ίδιο μοτίβο και οι πολιτικοί μας. Άτολμοι, χωρίς όραμα, με μόνο σκοπό την μάσα μας μιλάν για την “τέχνη του εφικτού”. Σαν τους καθηγητάδες και εδώ… Λόγια, λόγια, λόγια και ουσία τίποτα. Εμείς οι ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ είμαστε εδώ για να γκρεμίσουμε το εφικτό σας. Ερχόμαστε με όραμα και θα γκρεμίσουμε τον κόσμο σας. Είμαστε εμείς που θα αναφωνήσουμε ξανά τα λόγια του μεγάλου Περικλή Γιαννόπουλου πριν σας στείλουμε από εκεί που ήρθατε.

  “Φυλάτε τη Γη σας και την Τιμή της μόνο με Σπαθί. Πάψετε σαπιοδάσκαλοι και σαπιορήτορες- ΑΝΑΦΟΡΑΤΖΗΔΕΣ- να εξευτελίζετε τη Φυλή. Πάψετε παλιόγριες τις κλάψες, τα σάλια, τα μελάνια και πιάστε το Σπαθί. Τα πάντα στη Ζωή -Η ΦΥΣΙΣ ΤΟ ΛΕΕΙ- κατακτώνται με το Σπαθί.”
  – ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

  http://www.resistance-hellas.blogspot.com/

 12. imago και hektor νομίζετε πως είστε Έλληνες? Δεν είστε καν άνθρωποι! Ο imago κλασσικά απαντάει με μια παπαριά σε όλους, ο δε hektor δεν τρέφει καμία εκτίμηση ούτε για καθηγητές, ούτε για μαθητές. Μόνος σοφός ο βρωμοπαπάς της ενορίας. Όσο για τη φυλή, περισσότερο εκφράζουν την φυλή των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ οι αναρχικοί στους δρόμους ,παρά τα τεμπελόσκυλα του καναπέ με την ελληνική σημαία στο καθρεφτάκι του αυτοκινήτου…μόνο στο ιντερνετ το παίζετε Έλληνες. Στη ζωή σας είστε φασισταριά!!! ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΦΑΣΙΣΤΕΣ!! ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΚΑΤΩ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ

 13. Πόσο ηλίθιος μπορεί όμως να είναι και κάποιος ο οποίος αυτοαποκαλείται “αντιφασίστας” και “αντιρατσιστής” για να κατηγορήσει όσους διαφωνούνε μαζί του ότι “δεν είναι άνθρωποι”;
  Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι σε συμφέρει πολύ η εκτίμηση – ιδεολογία ότι δεν είμαστε άνθρωποι (το ίδιο έλεγε και ο Χίτλερ, ως γνήσιος ιδεολόγος, για τους εβραίους) όσοι δεν μοιραζόμαστε μαζί σου τις αρρωστημένες ιδέες σου, γιατί τότε ως γνήσιος ΑΝΤΙτάδε (αντιφασίστας, αντιρατσιστής, αντιεξουσιαστής και δεν συμμαζεύεται) θα έπρεπε να δηλώνεις και αντιάνθρωπος.
  Εσύ είσαι ο περιθωριακός, για αυτό προσθέτεις σε οποιονδήποτε αυτοπροσδιορισμού σου την πρόθεση “αντι”.
  Εσύ είσαι ο μισάνθρωπος γιατί δεν αγαπάς τους ξένους αλλά μισείς τους οικείους σου.
  Εσύ στην ουσία, ως περιθωριακός, οφείλεις να μας ευγνωμονείς, γιατί η ύπαρξή μας είναι ο μοναδικός θετικός λόγος ύπαρξής σου, για αυτό προσθέτεις σε οποιονδήποτε αυτοπροσδιορισμού σου την πρόθεση “αντι”.

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝΕ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ!

  και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον έχουνε φυτρώσει δεκάδες Μ.Κ.Ο. χρηματοδοτούμενες από ξένα κέντρα αποφάσεων, οι οποίες συνεπικουρούμενες από μεγαλοεκδότες και κρατικούς (τρομάρα τους) λειτουργούς προσπαθούνε μέρα παρά μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ να μας πείσουνε, ότι είμαστε ρατσιστές και φασίστες.

 14. αντιφα
  φυσικα παντα οι ελληνες ηταν “φασιστες”, δηλαδη τιμιοι ανθρωποι, αγωνιστες και πατριωτες.
  αλλοστε οι “φασιστες” ελληνες του μεταξα ειπαν το οχι στους γερμανοιταλους εισβολεις, ενω εσεις οι εαμοβουλγαροι,σοβιετ αντιφασιστες μας λεγατε οτι οι γερμανοι ειναι φιλοι μας, κατ εντολην του αρχηγου σας του σταλιν…
  το ιδιο και οι σημερικοι αριστεριστες δημοκρατες.ΝΑΙ σε ολα…
  και ο “φασιστας” κολοκοτρωνης?
  μη μεινει τουρκος στον μορια μηδε στον κοσμον ολον, ελεγε ο ρατσιστης ναζι τρομοκρατης!!!
  σιγουρα δεν ηταν αντιφα, αριστεριστης, δημοκρατης…
  τα τελευταια 36 χρονια οι ελληνες καταντησαν δημοκρατες…
  καιρος να ξαναγινουμε “φασιστες”!!!

  παντως εσεις οι αντιφα με το μισος σας και το ρατσιστικο παραληρημα εναντιον του ελληνικου λαου-και οταν λεμε ελληνικος λαος ενοουμε ολους τους ελληνες τους ΜΗ αριστερους-, θα ειστε οι πρωτοι που θα εξοντωθειτε απο τους ελληνες…
  και ολα οσα κανετε δεν ειναι απο αγαπη για τους ξενους σας, αλλα απο μισος για τους ελληνες.
  εσεις καιτε τις σημαιες μας και τις εκκλησιες μας.μεχρι τωρα δεν βρισκατε αντιδραση απο τους πανιβλακες δειλους,δημοκρατες αστουληδες…

  το συμπλεγμα της ηττας του 49 βλεπεις…
  ο ελληνικος λαος ενωμενος (ειτε οι λεγομενοι βασιλικοι ειτε οι λεγομενοι βενιζελικοι ειτε οι λεγομενοι δεξιοι ειτε οι λεγομενοι κεντρωοι), τσακισε την κοκκινη πανουκλα και συνετριψε τον μπολσεβικισμο, που θελατε να μας κανετε μια σοβιετικη ελλαδα σαν τα μουτρα σας, μεχρι τον ολυμπο φυσικα… εναν σταλινικο παραδεισο … που δινατε μακεδονια θρακη ηπειρο στους σλαβους συντροφους σας, οι οποιοι σας δουλευαν, προκειμενου ναρπαξετε την εξουσια,και μετα με μια απεραντη αρωστημενη κομουνιστικη υποκρισια κατηγορουσατε εμας τους ελληνες,- οσοι δεν πηγαιναν στην εγκληματικη αντεθνικη οργανωση του εαμ σας,- σαν προδοτες και συνεργατες των γερμανων!!!!!!

  ειστε σημερα εσεις οι αναρχοαριστεριστες μπολσεβικοαντιφα, οι απογονοι εκεινων των εαμοβουλγαρων, των δοσιλογων και συνεργατων γερμανοιταλων αλβανων και βουλγαρων κατακτητων, εσεις που οπως και τοτε ετσι και σημερα σχεδιαζετε τη γενοκτονια και εξοντωση ολου του ελληνικου λαου, και αντικατασταση του με αλους λαους…
  σας την εχουμε στημενη σταλινικα αποβρασματα. σας περιμενουμε πως και πως να κανετε την μπολσεβικικη επανασταση σας μαζι με τους ξενους μεταναστες σας…

  ολο και περισσοτεροι ελληνες εκπαιδευτικοι γινομαστε “φασιστες”/
  απο μας τους εθνικιστες “φασιστες” θα την βρειτε, και οχι φυσικα απο τους αστουληδες της δημοκρατιουλας…
  εσεις οι αντιφα αναρχομπολσεβικοι του ιντυμιντια, το παρακρατος της αριστερας και προοδου των εξαρχειων,ειστε ο υπαριθμον ενα θανασιμος εχθρος του λαου μας. μετα οι ξενοι σας. μετα οι πολιτικαντηδες σας και αφεντικα σας που σας πληρωνουν και σας συντηρουν σαν παρακρατος της αριστερας,να τρομοκρατειτε και να σκοτωνετε τους ελληνες τους ΜΗ αριστερους.
  μετα ειναι οι τουρκοι, βουγαροσκοπιανοι, τουρκαλβανοι.
  αυτη μια προχειρη ιεραρχηση προτεραιοτητων παρακρατικε αντιφα, για να ξερεις περιπου πως σκεφτομαστε και μεις οι “φασιστες”….

  ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΗΡΩΙΚΟΣ “ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ” ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ!!!!
  ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΜΟΣ!!!!
  ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΣ!!!!

 15. και οι μεν και οι δε να πάνε να……. βαρεθήκαμε τις πολιτικές τους αντιθέσεις (=μάσα) μέσα στα σχολεία στα πανεπιστήμια. Αν μιλήσεις αυστηρά σε ένα παιδί είσαι φασίστας. Αν του φερθεις με καλοσύνη είσαι το νέο μαρξιστικό πρότυπο. Άντε ρε αφήστε μας να κάνουμε την δουλειά μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *