Αγαπητέ συμπολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια on-line δημόσια διαβούλευση για το μέλλον της Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (Network and Information Security) στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να αφιερώσεις 5 λεπτά του χρόνου σου για να συμμετάσχεις σ’ αυτή την έρευνα, ακόμα και αν δεν είσαι ειδικός στα θέματα δικτύων και πληροφοριών.

 


Γιατί να συμμετάσχω;

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός που είναι σήμερα επιφορτισμένος με την βελτίωση της Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών στην Ευρώπη ονομάζεται European Network and Information Security Agency (ENISA, http://www.enisa.europa.eu) και έχει την έδρα του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο ENISA είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που ιδρύθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με σκοπό να ενισχύσει την Ασφάλεια των Πληροφοριών στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα το κλείσιμο του ENISA και τη δημιουργία ενός άλλου οργανισμού που θα αναλάβει τα καθήκοντα του ENISA αλλά υπό τον έλεγχο της Επιτροπής. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε την πρόταση αυτή της Επιτροπής.

Με αυτή τη διαβούλευση-έρευνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει ξανά το κλείσιμο του ENISA αμφισβητώντας ανοιχτά τη σκοπιμότητα της ύπαρξής του. Αυτό είναι φανερό γιατί το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης περιλαμβάνει 10 προαιρετικές ερωτήσεις και μόνο μία υποχρεωτική, την εξής: Είναι ο ENISA o ενδεδειγμένος φορέας για την Ασφάλεια των Πληροφοριών στην Ευρώπη;

Γιατί θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κλείσει τον ENISA;

 

 *     Γιατί ο ENISA είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που διοικείται απ’ ευθείας από τα 27 κράτη-μέλη (κάθε χώρα μέλος έχει έναν εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο του ENISA). H Επιτροπή θα ήθελε να κλείσει τον ENISA προκειμένου να ελέγχει άμεσα τα θέματα Ασφάλειας των Πληροφοριών στην Ευρώπη.

*     Γιατί ο ENISA βρίσκεται στην περιφέρεια της Ευρώπης και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εάν ο ENISA παύσει τη λειτουργία του, τότε όποιος νέος οργανισμός αναλάβει το έργο αυτό θα βρεθεί προφανώς στις Βρυξέλλες μαζί με όλες τις άλλες διοικητικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να ελέγχει καλύτερα και ευκολότερα την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών.

 

Πως μπορώ να ενισχύσω τον ENISA και την Ελλάδα; – Με 6 απλά βήματα:

 

1.  Κάνε click στο παρακάτω link. Η ιστοσελίδα της διαβούλευσης θα εμφανιστεί αυτομάτως στον πλοηγό σου.

 

    http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InfsoNis

 

2.  Πήγαινε στην καρτέλα “Start the Consultation” (αν θες, μπορείς να διαβάσεις και τις γενικές πληροφορίες στις προηγούμενες καρτέλες αλλά δεν είναι απαραίτητο).

 

3.  Διάλεξε την επιλογή “Yes (your contribution and name, country and organisation, if applicable, will be published)”, έτσι ώστε να ληφθεί υπ’ όψιν η γνώμη σου (για περισσότερες πληροφορίες δες την καρτέλα “Publication of the Contributions”. Μετά συμπλήρωσε τα στοιχεία σου.

 

4.  Πήγαινε στην καρτέλα “Questions on the Means”.

 

5.  Πήγαινε παρακάτω στη μοναδική υποχρεωτική ερώτηση, και απάντησε “Yes, ENISA with an indefinite mandate and increased resources”, έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί η έδρα του ENISA στην Κρήτη και να ενισχυθούν οι πόροι του.

 

6.  Πήγαινε στο τέλος της σελίδας και κάνε click στο SUBMIT, ή, αν θέλεις, απάντησε και στις προαιρετικές ερωτήσεις.

 

Η διαβούλευση λήγει στις 9 Ιανουαρίου 2009!

 

Πες ΝΑΙ στο να παραμείνει η Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών στην Ελλάδα και στον ανεξάρτητο οργανισμό ENISA.

 

Πες ΟΧΙ στον υδροκεφαλισμό των Βρυξελλών που θέλουν να πάρουν τον ENISA από την Ελλάδα και την Κρήτη.

 

Στείλε αυτό το μήνυμα σε όλους τους Έλληνες για να στηρίξουμε την παραμονή του ENISA στην Ελλάδα, και γενικότερα σε όλους τους Ευρωπαίους συμπολίτες μας που θέλουν να έχουν λόγο για το μέλλον της Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών στην Ευρώπη.

 

——————————————

 

Σύλλογος Φίλων του ENISA

 

 http://www.friendsofenisa.eu

 

===============================================================================================================

 

Dear European fellow citizen,

 

The European Commission has launched an on-line public consultation on the future of Network and Information Security (NIS) in Europe. It is important that you spend 5 minutes of your time to participate in this survey, even if you are not an Information Security expert.

 

Why should I participate?

 

The Organisation currently responsible for NIS in Europe is the European Network and Information Security Agency (ENISA, http://www.enisa.europa.eu). ENISA is an independent body, established by the European Parliament and the Council, with a view to improve Network and Information Security in Europe. The European Commission recently proposed to close down ENISA and have its tasks transferred to a new more easily controllable body. However, the European Parliament rejected this proposal of the Commission.

 

 

With this survey, the Commission seeks once again to close down ENISA by challenging whether ENISA serves the purposes it was established for. This is evident from the fact that the survey includes 10 optional questions and only one compulsory: Is ENISA the right body to deal with NIS in Europe?

 

Why might the European Commission want to close down ENISA?

 

*     Because ENISA is an Independent Body of the European Union, managed directly by the 27 Member States (each member state has one representative in ENISA’s Management Board). The Commission would like to close ENISA in order to control Network and Information Security in Europe.

 

*     Because ENISA is located in the periphery of Europe (Heraklion, Crete, Greece). If they close down ENISA, its tasks will be probably transferred in the hyper-centralised European capital of Brussels. Thus, it will be easier for the Commission to exercise its control. 

 

How can I voice my support to ENISA? – Following 6 easy steps:

 

1.  Click on the link below. The survey web page will open in your browser.

 

      http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InfsoNis.

 

2.  Go directly to the tab “Start the Consultation” (if you wish, you can read also the general information in the previous tabs).

 

3.  Choose the Option “Yes (your contribution and name, country and organisation, if applicable, will be published)”. This will ensure that your input will be taken into account (for more details please see tab “Publication of the Contributions”). Fill-in your contact details.

 

4.  Go to the tab “Questions on the Means”.

 

5.  Scroll down to the only compulsory question and answer “Yes, ENISA with an indefinite mandate and increased resources”.

 

6.  Scroll to the end and click SUBMIT, or, if you wish to contribute more, answer also the optional questions.

 

 

The consultation will close on 9 January 2009!

 

Say YES to maintaining NIS under the independent umbrella of ENISA.

 

Say NO to the hyper-centralisation of all European activities in Brussels.

 

Please forward this message to other European citizens who may want to have a say in the future of Network and Information Security in Europe.

 

——————————————

 

Association Friends of ENISA

 

http://www.friendsofenisa.eu

 

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *