ΒΙΝΤΕΟ-Πως λειτουργούσε το Βυζαντινό πανεπιστήμιο;

Η Βυζαντινή αυτοκρατορία διατήρησε και ανανέωσε τον κλασσικό πολιτισμό, με θαυμαστή προσαρμοστικότητα στο δύσκολο περιβάλλον του Μεσαίωνα. Ένας τομέας στον οποίον το Βυζάντιο υπερείχε σαρωτικά έναντι των άλλων χριστιανικών κρατών, ήταν η παιδεία. Οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας είχαν υψηλό για την εποχή εκείνη μορφωτικό επίπεδο. Υπήρχαν σχολεία ακόμη και σε χωριά, ενώ οι πόλεις φιλοξενούσαν διάφορα ανώτερα εκπαιδευτήρια. Το εκπαιδευτικό σύστημα ελεγχόταν είτε από εκκλησιαστικά ιδρύματα (μοναστήρια) είτε από την κοσμική εξουσία, η δε μορφωτική βάση των μαθητών ήταν αφ’ ενός τα ιερά κείμενα (Βίβλος, Ψαλτήρι, βίοι Αγίων) και αφ’ ετέρου η αρχαιοελληνική γραμματεία, με τον Όμηρο και τον Αίσωπο να αποτελούν τον άξονα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

cognoscoteam.gr

1 thought on “ΒΙΝΤΕΟ-Πως λειτουργούσε το Βυζαντινό πανεπιστήμιο;

  1. Ὡς πρὸς τὰ πανεπιστήμια δὲν πρέπει νὰ λησμονῶμεν ὄτι αὐτὰ ὑπῆρξαν τὸ σπουδαιότερον ὁμολογουμένως ἔργον τῆς ἐξ Ἀθηνῶν καταγομένης ἐλογιμμωτάτης αὐγούστας Ἀθηναΐδος-Εὐδοκίας, συζύγου τοῦ αὐτοκράτορος Θεοδοσίου Β΄, διὰ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Πανδιδακτηρίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ πρώτου εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος Πανεπιστημίου, ἐν ἔτει 425. Διὰ διατάγματος καθωρίσθη ὅτι ἡ σχολὴ αὐτὴ θὰ περιελάμβανε 10 ἕδρας τῆς ἑλληνικῆς καὶ 10 τῆς λατινικῆς γραμματικῆς, 5 ἕδρας τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς λατινικῆς ρητορικῆς, μία ἕδρα ἑλληνικῆς φιλοσοφίας καὶ δύο ἕδρας λατινικὰς διὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ δικαίου. Προϊόντος τοῦ χρόνου αἱ ἕδραι ηὐξάνοντο μετ’οὐ πολὺ δέ, ἐπὶ βασιλείας Ἠρακλείου, αἱ λατινικαὶ ἕδραι ἐξετοπίσθησαν διὰ παντός. Τὸ Πανδιδακτήριον τοῦτο εἶναι ἡ ρίζα, κορμὸς δὲ καὶ κλάδοι αὐτοῦ τὰ πανεπιστήμια τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ὑφηλίου γενικῶς. Αὐτὴ ἦτο καὶ ἡ μεγίστη πολιτιστικὴ προσφορὰ τῆς Αὐτοκρατορίας πρὸς ὁλόκληρον τὴν ἀνθρωπότητα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *